Walcheren
Nieuwsarchief
Volgende vieringen

Het bestuur van de H. Maria Parochie Walcheren bestaat uit vijf personen:

  • voorzitter
  • vice-voorzitter
  • secretaris
  • penningmeester
  • algemeen lid

en wordt bijgestaan door een adviseur P.R. en communicatie.

Bestuursleden worden telkens voor een periode van vier jaar benoemd door de bisschop van Breda.

De pastoor van de parochie is qualitate qua de voorzitter. De overige functies worden vervuld door parochianen, die vanuit hun achtergrond, ervaring en belangstelling de gewenste expertise kunnen inbrengen, en voldoende tijd beschikbaar kunnen stellen om de parochie naar behoren te kunnen besturen. Het bestuur kan zich laten bijstaan door adviseurs.

Het bestuur van de parochie is verantwoordelijk voor het financiële, personele en pastorale beleid, en het beheer van gebouwen en bezittingen. Steun daarin wordt verkregen vanuit het Samenwerkingsverband Boven de Schelde, het Vicariaat Middelburg en het Bisdom van Breda.

Het bestuur vergadert 10 tot 11 keer per jaar. De overige tijdsinvestering is wisselend en afhankelijk van wat in de bestuursvergaderingen is besloten en/of wat aan de orde is.

Het parochiebestuur weet zich door vele honderden vrijwilligers in de parochie gesteund in de zorg voor een goede dagelijkse gang van zaken.


 

Het bestuur van de H. Maria Parochie Walcheren is belast met de dagelijkse leiding van de parochie. Het bestuur staat, naar kerkelijk recht, altijd onder leiding van de pastoor, in onze situatie pastoor drs. Paul de Maat. De overige bestuursleden worden (her)benoemd door de bisschop. In de praktijk worden de bestuursvergaderingen binnen onze parochie voorgezeten door vice-voorzitter Marianne Cazemier. Het bestuur van onze parochie bestaat uit de volgende personen, die zich hieronder aan u voorstellen.

paul

Pastoor drs. Paul de Maat (Vlissingen), voorzitter Foto: © Gerard Gaal

Pastoor drs. Paul de Maat (Vlissingen), voorzitter.

Op 27 augustus 1939, enkele dagen voor de mobilisatie, “aan de overkant” geboren te Stoppeldijk (daar in de buurt bekend als “Rapenburg”, de naam van de hoofdstraat; tegenwoordig, verenigd met Boschkapelle, Vogelwaarde geheten). Na het sacrament van het vormsel te hebben ontvangen uit handen van bisschop Baeten, volgde studie op Klein (Ypelaar Ginneken) en Groot (Bovendonk Hoeven) Seminarie van het bisdom Breda en werd ik tot priester gewijd door bisschop De Vet in het jaar 1965. Gevolgd door 4 jaar studie exegese te Leuven. Op grond van benoemingen door bisschop Ernst was ik vanaf 1969 tot 1974 als parochievicaris werkzaam in de H. Hartparochie te Etten-Leur en daarna in diezelfde parochie als pastoor tot 1979. Dan verdere bijbelstudie te Tilburg afgesloten met doctoraal examen, gevolgd door enige tijd deelname aan een wetenschappelijk project “semiotiek” (leer van de betekenisvormgeving). Benoemd door bisschop Ernst (in het jaar 1989) volgde mijn werk als pastoor in enkele parochies van de regio Oosterhout, om te beginnen in de St. Marcoen parochie te Dorst. In het jaar 2000 ging het richting Zeeland, als gevolg van een benoeming (door bisschop Muskens) tot pastoor in de beide parochies van Walcheren: H.H. Petrus en Paulus te Middelburg en Onze Lieve Vrouw te Vlissingen. In 2010 werd ik tot pastoor benoemd door bisschop Van den Hende in de nieuw gevormde H. Maria Parochie Walcheren. Bij gelegenheid van het tot stand komen van het Samenwerkingsverband Boven de Schelde bevestigde bisschop Liesen mij in het najaar van 2013 als pastoor van de Mariaparochie en benoemde hij mij tot parochievicaris in de Damiaanparochie. De katholieke kerk is mij dierbaar omdat zij katholiek is. Het betreft de onderlinge betrokkenheid van haar leden ter plaatse en de enorme rijke traditie die zij met haar meedraagt en die zij in belangrijke recente publicaties voor ieder toegankelijk maakt.


Marianne Cazemier (Vlissingen), vice-voorzitter en lid van het besturenoverleg Boven de Schelde.

Marianne Cazemier (Vlissingen), vice-voorzitter en lid van het besturenoverleg Boven de Schelde.

Marianne Cazemier (Vlissingen), Foto: © Gerard Gaal

Met ingang van 1-6-2012 ben ik benoemd als vicevoorzitter van de R.K. H. Maria Parochie Walcheren. In het verleden ben ik een zestal jaren werkzaam geweest als personeelfunctionaris in de sociale werkvoorziening. Daarna studeerde ik af aan de Erasmus Universiteit als maatschappijhistoricus, afstudeerrichting beleid en bestuur. Ik was werkzaam bij het Sociaal en Cultureel Planbureau als wetenschappelijk en beleidsmedewerker. Van 1995 tot 2001 was ik voorzitter van de ombudscommissie van de gemeente Vlissingen. De laatste jaren ben ik 16 jaar voorzitter geweest van Stichting Gors, een instelling voor mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking en was ik een aantal jaren voorzitter van de Werkgroep Gehandicapten Walcheren. Al 17 jaar ben ik voorzitter van een Vereniging van Eigenaren. Mijn voorzitterschap van de VVAO (Vereniging Vrouwen Hogere Opleiding) heb ik onlangs neergelegd. Al 11 jaar ben ik weduwe. Mijn zoon woont met zijn vrouw en twee dochters in Emmen.


 

Jan Bruurs, algemeen lid

Ik ben begin 1956 geboren in het Moederhuis te Turnhout (België) en ik heb mijn middelbare schoolopleiding gehad in Tilburg. 

JBruurs1

Jan Bruurs (Veere),
Foto: © Peter Vrancken

Zoals heel veel katholieke studenten in die tijd, ben ik gaan studeren in Nijmegen. In 1980 ben ik er afgestudeerd als economisch geograaf en ben ik naar Zeeland verhuisd vanwege een baan bij de Kamer van Koophandel, die toen nog gevestigd was aan de Seisdam, in één van de weinige Jugendstil-huizen in Middelburg.

Via één van mijn collega’s (Piet van der Borgt) ben ik gepolst of ik beschikbaar was voor de functie van  penningmeester van de stichting Katholieke Toeristenzielzorg Zeeland, die een zestal strandkerken aan de Zeeuwse kust beheerde. Deze functie heb ik een jaar of tien gedaan en daarna, in de periode 1998 tot 2004, ben ik penningmeester geweest van de H.H. Petrus- en Paulusparochie. De afgelopen jaren ben ik door het parochiebestuur verschillende keren gevraagd om wat bestuurlijke “klussen” te doen. Zo was ik onder meer lid van de Gebouwencommissie, die een advies over de parochiële gebouwen heeft opgesteld.

Binnen de Kamer van Koophandel Zeeland heb ik gedurende vele jaren leidinggevende functies gehad. Toen deze Kamer van Koophandel begin 2014 opgeheven werd en onderdeel werd van de Kamer van Koophandel Nederland is aan mijn werken bij de Kamer van Koophandel, overigens in goed overleg, een eind gekomen. Sedert die tijd ben ik zelfstandig ondernemer.

Bijenhouden

Mijn grote hobby is imkeren: al ruim 35 jaar houd ik bijen. Mijn kennis en ervaring met het bijenhouden probeer ik als bijenteeltleraar ook over te dragen aan nieuwe imkers. Gelukkig is er steeds meer belangstelling om bijen te gaan houden.

Nijmeegse vierdaagse

Een andere hobby van mij is wandelen en dan in het bijzonder de Vierdaagse van Nijmegen. Mijn vrouw Maria en ik hopen in 2016 voor de tiende keer met succes de Vierdaagse te lopen.

 


 

Cor Braspenning (Middelburg), Foto: © Gerard Gaal

Cor Braspenning (Middelburg),
Foto: © Gerard Gaal

Cor Braspenning (Middelburg), penningmeester.

Al sinds vele jaren maak ik deel uit van de groep vrijwilligers van de HH Petrus en Paulus kerk (voorheen een eigen parochie). In het begin was het helpen waar nodig, maar dat veranderde van hulp bij de kledinginzamelingsactie en tuinonderhoud naar computeronderhoud en penningmeester sinds 1 januari 2007. Het enige wat ik niet meer doe is tuinonderhoud. Ik coördineer de jaarlijkse kledinginzamelingsactie, ben betrokken bij Middelburg Volkoren, verzorg het computeronderhoud en de bezorging van ons parochieblad Getijden. Dit zijn taken die ik naast mijn functie als penningmeester doe.

 

 

 


 

Fons Toorop (Middelburg), Foto: © Gerard Gaal

Fons Toorop (Middelburg),
Foto: © Gerard Gaal

Fons Toorop (Middelburg), secretaris.

Eerst sinds november 2012 algemeen lid van het bestuur en belast met het onderhouden van de contacten met de strandkerken in Dishoek, Domburg, Vrouwenpolder en Zoutelande. Sedert 1 september 2015 secretaris. In het dagelijks leven docent op Scalda, cluster Economie in Middelburg. Naast secretaris is Fons Toorop ook contactpersoon voor de vier strandkerken op Walcheren.

 

 

 

 

 


 

Peter Vrancken (Vlissingen), Foto: © Gerard Gaal

Peter Vrancken (Vlissingen),
Foto: © Gerard Gaal

Het bestuur wordt als adviseur pr en communicatie bijgestaan door Peter Vrancken (Vlissingen), communicatieadviseur.

Voormalig dag- en weekbladjournalist, werkte ook voor radio en televisie. Daarna 2-de manager van een sociale dienst en oud-hoofddocent recht aan de Hogeschool Inholland en docent Social Work aan de Hogeschool Zeeland. Sinds zijn vervroegd uittreden werkt hij als mystery-guest voor verschillende opdrachtgevers. Is communicatieadviseur binnen de parochie en als zodanig onder meer eindredacteur van de digitale nieuwsbrief en verantwoordelijk voor de persvoorlichting. Hij is uitgever van digitale nieuwsbrieven voor de custodie Zeeland van de Franciscaanse Beweging en de Oecumenische Kerkendag Zeeland 2015 en eindredacteur van het Franciscaans Maandblad. Voor de Unie KBO treedt hij regelmatig op als groepsvoorlichter/inleider en opleider van Vrijwillige Burgeradviseurs. Voor de KBO afdeling Middelburg-Veere is hij actief als gecertificeerd burgeradviseur en is hij leden van de ouderenbonden behulpzaam bij het invullen van belastingformulieren. Hij is tenslotte ook nog als vrijwilliger werkzaam voor Gilde Walcheren als juridisch en fiscaal adviseur.