Beloken Pasen (tweede zondag van Pasen): psalm 118

Het zal niet verbazen dat wederom aan Psalm 118 (nagenoeg dezelfde) verzen zijn ontleend om uiting te geven aan onze reactie op het getuigenis omtrent de opstanding van de Heer. Maar bij deze keuze uit de psalmverzen  wordt tegelijk een bepaald accent gelegd, zodanig dat de psalm meer specifiek reflecteert datgene wat in de eerste lezing van deze zondag (Handelingen 2,42-47) wordt verhaald, namelijk het effect van het paasgetuigenis: “Allen die het geloof hadden aangenomen, waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk”. De opgetogenheid over de opvallende vernieuwing van het gemeenschapsleven in het Godsvolk vindt een uitweg in vers 15 van de psalm: “Nu klinkt er gejuich van feest en geluk in alle tenten der vromen”.