4de zondag door het jaar: psalm 71

Uit de 24 verzen tellende psalm is een antwoordpsalm samengesteld van 4 strofen van elk 4 regels.

            Strofe 1: vers 1+2
            Strofe 2: vers 3+4
            Strofe 3: vers 5 + 6 a en b
            Strofe 4: vers 15 a en b  + 17

De ervaring van tijd (toekomst, verleden, heden ; punctueel of duratief) speelt een bepalende rol.

      Strofe 1: “nimmer”
      Strofe 2: “altijd”
      Strofe 3: “sinds mijn vroegste jeugd”  “vanaf de moederschoot”     “sinds mijn geboorte”
      Strofe 4: “de hele dag”   “van jongsaf”   “nu nog”  

Dit smeekgebed om hulp doet een beroep op Gods rechtvaardigheid (strofe 1) en op de veiligheid die God altijd geboden heeft (strofe 2 en 3). In de gelofte God te zullen prijzen (strofe 4) keert het motief “rechtvaardigheid”terug.

Men zou het thema zo kunnen samenvatten: vertrouwen op Gods vermogen recht te doen aan actuele benarde levensomstandigheden van de altijd trouwe vrome.

In de lezing uit de profeet Jeremia (4,4-5.17-19) komt God zelf aan het woord met de toezegging aan de profeet (wiens zending Hij altijd al voor ogen had, vanaf de moederschoot) om deze bij te staan bij het riskante werk dat hij te doen heeft.

De benarde levenssituatie van waaruit psalm 71 opklinkt is een andere dan die van de profeet, namelijk die van de vrome die in zijn ouderdom het verval van zijn levenskracht moet ervaren. Maar door de selectie van verzen in de antwoordpsalm is de tekst geschikt gemaakt om als reactie te dienen op de profetenlezing.