Mededeling van de besturen van het Samenwerkingsverband Boven de Schelde

Mededeling van de besturen van het

Samenwerkingsverband Boven de Schelde

(H. Pater Damiaanparochie op Noord-​​ en Zuid-Beveland en Schouwen-​​ Duiveland

en de​​ H. Maria​​ Parochie Walcheren)

 

De bisschop van Breda Mgr. Dr. Jan Liesen heeft na overleg met pastoor drs. Paul de Maat en pastoor drs. Fons van Hees per brief van 25 juni jl. het volgende bekend gemaakt:

 

De bisschop heeft meermaals met pastoor de Maat gesproken over de voortzetting van zijn werkzaamheden​​ in het samenwerkingsverband Boven de Schelde waar hij pastoor is van de H. Maria​​ Parochie​​ Walcheren​​ en​​ parochievicaris​​ van de H. Damiaanparochie. Na het laatste gesprek heeft pastoor de Maat te kennen gegeven op grond van zijn leeftijd en fysieke gestel, zijn benoemingen terug te geven.​​ Wel zal hij voorlopig blijven voorgaan in vieringen van de H. Maria Parochie Walcheren.

 

Bijgevolg heeft de bisschop per 1 juli jl. pastoor de Maat​​  ​​​​ onder grote dankzegging eervol ontslag verleend als pastoor van de H. Maria​​ Parochie Walcheren en als​​ parochievicaris van de H. Pater Damiaanparochie. Pastoor de Maat heeft veel betekend​​ voor het pastoraat in deze beide parochies. De bisschop is hem ook zeer erkentelijk voor de andere priesterlijke werkzaamheden die pastoor de Maat in het bisdom heeft verricht.

 

In een soortgelijk schrijven per 25 juni jl. heeft de bisschop pastoor Fons van Hees​​ eraan herinnerd​​ dat deze bereid zou zijn pastoor de Maat op te volgen in geval deze met emeritaat zou gaan. Nu dit een feit is heeft pastoor van Hees deze opvolging aanvaard en is hij per 1 juli jl. benoemd tot pastoor van de H. Maria​​ Parochie Walcheren met voortzetting van zijn benoeming tot pastoor van de H. Pater Damiaanparochie op de beide Bevelanden en Schouwen-Duiveland.​​ 

 

De bisschop is beide pastoors dankbaar voor deze overdracht.

 

Tot zover de bekendmaking door de bisschop van Breda.

 

De overdracht van het pastoorsambt zal plaats vinden​​ in het weekend van​​ 8​​ en 9​​ september​​ door deken​​ drs.​​ Paul Verbeek.

Na afloop is er gelegenheid om de​​ beide​​ pastores persoonlijk te bedanken en welkom te heten.

 

Over de precieze vormgeving krijgt u later meer informatie via de mededelingen in de kerk,​​ de digitale nieuwsbrief en de website.

 

Parochiebestuur van de H. Maria Parochie Walcheren

 

DOORGAAN naar de website