De onderlinge betrokkenheid versterken

Korte beschrijving huidige situatie

De uitwerkingen in Deel II zijn gebaseerd op de pastorale visie die in Deel I verwoord is en door beide besturen is onderschreven. Daar spraken wij als pastores al direct op bladzijde 3 over het ‘aangewezen zijn op elkaar’ en het zoeken naar een ‘evangelisch fundament.’

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Kerk en geloof zijn in die mate in beweging dat ‘Niemand kan overzien waar alle ontwikkelingen in de komende tien jaar toe zullen leiden.’

Van de andere kant laat de huidige situatie al iets zien van omstandigheden die veranderen. Daaruit blijkt dat de diverse plaatselijke gemeenschappen elkaar steeds meer de hand zullen reiken om het geloof de dragen en in te spelen op nieuwe kansen. In de gesprekken met de besturen spraken we over twee dimensies – twee benen waarop we staan – nl. de lokale gemeenschap(pen) en de gehele gemeenschap van katholieken Boven de Schelde.

Aanzetten van samenwerking zijn er al eerder ontstaan. Bijvoorbeeld bij de voorbereiding van het sacrament van het vormsel, de huwelijksvoorbereiding, de diaconie, de aandacht voor de ouderen en speciaal voor degene wiens partner is overleden.

Bovendien hebben beide parochies te maken met groepen parochianen die het eigen kerkgebouw moeten missen. Mensen die zoeken naar een andere vorm om als gemeenschap te kunnen vieren op belangrijke momenten in het leven. En dat vraagt mee dan een verwijzing naar de viering in de naburige kerk. Ook hier moeten medegelovigen en pastores op zoek naar passende antwoorden die gebaseerd zijn op betrokkenheid.

In dit verband stelde het pastoraal team zich de vraag:

  • hoe kunnen we de onderlinge band, zorg en aandacht voor elkaar versterken?
  • Hoe kunnen we op tijd inspelen op de zich wijzigende omstandigheden?
  • hoe kunnen we ervoor zorgen dat we op meerdere manieren in contact zijn met de gelovigen om samen met hen op weg te gaan?

Aanpak

Tegen deze achtergrond willen de pastores twee groepen van betrokken gelovigen vormen, één in de Damiaanparochie en één in de Mariaparochie.

Deze groepen komen driemaal per jaar bijeen om:

  • te zoeken naar het evangelisch fundament. Concreter: te herbronnen waarom we actief zijn en ons leven laten inspireren door het
  • met elkaar uit te wisselen hoe de situatie zich
  • op tijd lijnen aanreiken aan pastores en bestuur wat betreft de wijze waarop je kerk kunt zijn anno
  • op deze wijze de vinger aan de pols te houden om op tijd veranderingen te En zo een goed beeld te houden van wat er zich aan de basis afspeelt.

Eenmaal per jaar plant het team een vierde bijeenkomst met beide groepen en beide besturen. De doelstelling is daarbij hetzelfde: evangelie, uitwisseling, lijnen naar de toekomst en vinger aan de pols.

Actiepunten 2016 – 2019

  • De pastores zullen in begin 2017 een aantal parochianen vragen op grond van hun inhoudelijke belangstelling en betrokkenheid bij het Zij zorgen voor een eerste bijeenkomst van deze groepen met begeleiding van buiten.
  • In het laatste deel van 2017 wordt een eerste bijeenkomst gepland van beide groepen en beide
  • Na een jaar (begin 2018) vindt er een evaluatie plaats in de groepen zelf én in beide besturen om na te gaan of de groepen werken als een denktank q. een plaats waar suggesties naar boven komen hoe je de samenwerking en onderlinge betrokkenheid op een hoger plan kunt brengen.

Deze aanpak geven pastores en besturen ook een extra kanaal om enerzijds dichtbij de basis te blijven en anderzijds passende stappen in beeld te krijgen voor de komende jaren.

Vorige Inhoudsopgave Volgende