Middelburg, 19 januari 2024

De kerk.
Wat betekent het voor u? Is het een plek waar u God vindt? Een plek waar u gelijkgestemden ontmoet, uw zorgen kunt delen of naar anderen omkijkt? Waar u tijd vindt om te bidden en te bezinnen,
en kunt groeien in geloof? Of vooral een moment waar u even kunt uitstijgen boven de waan van de dag?De waarde van de kerk is voor iedere parochiaan weer anders. Maar feit is dat onze kerk voor veel mensen van grote betekenis is! Kerk als gebouw, maar zeker ook als (kerk)gemeenschap. We zijn dankbaar dat we met elkaar van betekenis mogen zijn voor elkaar en voor de samenleving.

Afgelopen jaar heeft u ons financieel ondersteund, waarvoor onze welgemeende hartelijke dank. Want kerk-zijn kost geld. Denk aan de kerkgebouwen, het pastoraat, de diverse bijeenkomsten. Het jaar 2023 ligt net achter ons. De voorlopige cijfers laten zien dat we met elkaar als parochianen ruim 10% meer bijgedragen hebben dan begroot. Iets waar we heel dankbaar voor zijn. Het lukt ons echter nog niet om een sluitende begroting te presenteren. In 2024 verwachten we een tekort van circa € 60.000,-

Ook in 2024 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven. Daar hebben we uw steun bij nodig! Met deze brief doen we daarom een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage.

Zoals u waarschijnlijk weet zijn we sinds enkele jaren intensief bezig om het aantal kerkgebouwen met grote onderhoudslasten te verminderen. Vanzelfsprekend doet het pijn om gebouwen, die ons zo dierbaar zijn, te moeten verkopen. De OLV kerk in Vlissingen en de toeristenkerk Sint Catharina in Zoutelande zijn inmiddels verkocht en in 2024 zullen wij de Sint Willibrordkapel in Domburg verkopen.

De opbrengsten van deze verkoop worden in samenspraak met het bisdom zodanig belegd dat daarmee een toekomstig gezonde exploitatie van onze parochie mogelijk wordt. Deze verkopen zijn ook nodig om op termijn het onderhoud aan de overblijvende kerkgebouwen (parochiekerk in Middelburg en toeristenkerk in Dishoek)  te bekostigen. We hopen in 2024 ook duidelijkheid te krijgen over de mogelijke ingebruikname van de Emanuelkapel in Vlissingen.

De bijdragen van u als parochianen blijven natuurlijk de kurk waarop de parochie financieel gezien moet drijven.
Uw bijdrage blijft onmisbaar. Daarom durven we u ook dit jaar weer te vragen om uw parochie ruimhartig te ondersteunen. Als richtlijn voor de jaarbijdrage geldt daarbij 1% van uw inkomen. Bij een minimum inkomen gaat het in 2024 om een bedrag van € 160,-.

Als uw inkomen hoger is, hopen we dat u mogelijkheden ziet om meer dan dit bedrag te geven

U kunt uw bijdrage overmaken op één van de volgende banknummers:

parochiekern Vlissingen:                          NL 28 INGB 0008 0339 29
parochiekern Middelburg:                       NL 42 INGB 0000 6586 70

t.n.v. H. Maria Parochie Walcheren onder vermelding van ‘parochiebijdrage 2024’

Bij voorbaat dank voor uw financiële steun. Hartelijke groeten,

Ruud Louwes    vice-voorzitter                                                           Benedict Hamans    penningmeester

LASTEN

Persoonskosten

86.000

Salaris priesters, pastoraal werkers, huishouding, organisten, dirigenten

   

Kosten kerkelijke gebouwen

Energie, belastingen, afschrijving investeringen, regulier onderhoud

65.000

Verplichte afdrachten

22.000

Afdracht aan bisdom

   

Kosten eredienst

Kaarsen, bloemen, liturgische gewaden, altaar benodigheden

8.000

Kosten pastoraal

Cursussen, werkgroepen, missionaire parochie

10.000

Beheerskosten

Administratie, telefonie en internet, bestuurskosten, abonnementen, vergaderingen

24.000

TOTAAL

215.000

BATEN

   

Bijdragen parochianen

Parochiebijdragen, collecten, kerkelijke diensten, offerkaarsen, giften

131.000

Opbrengst uit bezittingen en beleggingen

23.000

Verhuur, parkeervergunningen, rente deposito’s

   

TOTAAL

154.000

TEKORT

61.000