Donderdag 18 juli 2024

Donderdag in week 15 door het jaar

Uit profeet Jesaja 26,7-9.12.16-19.
Heer, het pad van de vrome is recht. Gij effent de weg voor de rechtvaardige.
Ook wij, Heer, hopen op de weg die Gij in uw rechtvaardigheid baant, en naar uw naam en gedachtenis gaat ons verlangen uit.
Iedere nacht verlang ik naar U, ik hunker naar U met heel mijn ziel. Als uw gerechtigheid over de aarde heerst, leren de aardbewoners wat recht is.
Heer, Gij schenkt ons vrede, want zelfs al ons eigen werk hebt Gij voor ons verricht.
Heer, in de nood zocht het U, het riep tot U, als het door uw straffende hand werd getroffen.
Zoals een zwangere vrouw die bij het baren kronkelt en kerm in haar weeën, zo waren wij voor U, de Heer.
Wij leken zwanger en kronkelden van pijn, maar niets dan wind barden wij: wij brachten het land geen uitkomst en wereldburgers werden er niet geboren.
Uw doden zullen herleven, mijn gestorven lichamen weer opstaan. Allen die slapen in het stof,
zullen vol vreugde ontwaken. Want de dauw die u bedekt, is een lichtende dauw: de aarde brengt de schimmen weer tot leven.


Psalmen 102(101),13-14ab.15.16-18.19-21.
Gij, Heer, blijft door de eeuwen
uw Naam van geslacht tot geslacht.
Rijs op en wees Sion genadig,
want nu is het de tijd om barmhartig te zijn

je, het uur is gekomen.
Rijs op en wees Sion genadig,
want nu is het de tijd om barmhartig te zijn
je, het uur is gekomen.

Uw dienaars hebben die stenen lief,
met deernis zien zij die puinhopen liggen.
De heidenen zullen uw Naam weer duchten,
de vorsten der aarde uw heerlijkheid

wanneer Gij de muren van Sion herbouwt,
wanneer Gij daar weerkeert in volle luister,
wanneer Gij de stem der geplunderden hoort,
hun smeekbeden niet naast U neerlegt.

Stelt dit dan op schrift voor het komend geslacht
en laat onze zonen de Heer ervoor danken.
De Heer ziet omlaag van zijn heilige hoogte,
Hij ziet uit de hemel op aarde neer

Hij zal het geschrei der gevangenen horen,
verlossen die aan de dood zijn gewijd.


Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 11,28-30.
In die tijd nam Jezus het woord en sprak: Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken.
Neemt mijn juk op uw schou­ders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.