Privacy

H. Maria Parochie Walcheren

Correspondentieadres: Lombardstraat 1, 4331 AA ​​ Middelburg

Website: www.rkwalcheren.nl

E-mail: secretaris@rkwalcheren.nl

16-01-2019

Privacyverklaring​​ H. Maria Parochie Walcheren

 

In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens de parochie verwerkt en waarom dit gebeurt. U leest in deze verklaring ook welke rechten u heeft en waar u terecht kunt met vragen.​​ 

Algemeen

Een parochie informeert betrokkenen over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. Dit gebeurt in alle gevallen waarin iemand (voor het eerst) wordt opgenomen in de R.-K. ledenadministratie. In de onderstaande situaties wordt de privacyverklaring door de parochie verstrekt (dit kan ook digitaal, bijvoorbeeld via e-mail):

 • Aan ouders van een dopeling bij de aanmelding voor het sacrament van het Doopsel;

 • Aan volwassenen bij de registratie van de opname in het catechumenaat;

 • Aan de huwelijkskandidaat(aten) indien hij of zij niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk;

 • Aan contactpersonen opgenomen in het nabestaanden en/of begraafplaatsregister (grafrechten) indien de contactpersoon niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk.

 • Aan de vrijwilliger, indien de vrijwilliger niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk.

 

1. Naam en contactgegevens van de parochie

 • Naam:​​ H. Maria Parochie Walcheren

 • Postadres:​​ Lombardstraat 1, 4331 AA, Middelburg

 • Telefoonnummer:​​ 0118-463092 (secretaris parochiebestuur)

 • E-mail parochiesecretariaat:​​ secretaris@rkwalcheren.nl

 

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt door de parochie?

 • In de ledenadministratie staan diverse persoonsgegevens over parochianen en hun eventuele huisgenoten (partner, kinderen) opgenomen, zoals namen en adresgegevens. In dit document worden de parochianen aangeduid als "betrokkenen".​​ 

 • In het financieel systeem staan bepaalde financiële gegevens over kerkbijdragen.​​ 

 • In​​ de​​ wekelijkse digitale nieuwsbrief​​ staan namen en contactgegevens van de pastores en diverse vrijwilligers. Ook staan er foto’s in van parochieactiviteiten waarop personen herkenbaar kunnen staan afgebeeld.

 • Op de website staan namen en contactgegevens van de pastores en vrijwilligers. Ook staan op de website foto's van parochieactiviteiten waarop personen herkenbaar kunnen staan afgebeeld.​​ 

 • In de kerkelijke registers staan gegevens genoteerd over de sacramenten (doop, vormsel, huwelijk, wijding.) die in een van de kerkgebouwen van de parochie zijn voltrokken.​​ 

 • Welke persoonsgegevens precies worden geregistreerd vindt u in meer detail in artikel 5 van het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018.

 

 

 

3. Met welk doel verwerkt de parochie persoonsgegevens?

 • De parochie registreert persoonsgegevens om in kerkelijke registers vast te leggen welke sacramenten iemand heeft ontvangen. Hieronder verstaan we in het bijzonder:

 • de registratie die verbonden is aan het ontvangen van de sacramenten van het Doopsel, Vormsel, Heilige Communie, Huwelijk en de Wijding.

 • De registraties die nodig zijn op grond van het Kerkelijk Recht.

 • Een parochie is een gemeenschap van parochianen, familie van parochianen en mensen die bij de parochie zijn betrokken. De parochie moet een administratie bijhouden om de​​ organisatie van de parochiegemeenschap​​ te verzekeren; hieronder verstaan we bijvoorbeeld:​​ 

 • het registreren van uw contactgegevens om via communicatiekanalen informatie en uitnodigingen te versturen over parochieactiviteiten en;​​ 

 • het bijhouden van vrijwilligerstaken en een registratie van vrijwilligers en;

 • het bijhouden van financiële administraties in verband met kerkbijdragen, schenkingen en giften en andere fondsenwervende activiteiten, maar ook financiële administraties rond grafrechten en stipendia.

 • Een parochie is een onderdeel van de Rooms Katholieke Kerk. Wij zijn als parochie altijd verbonden met andere R.-K. kerkelijke instellingen in Nederland. Als parochie dragen wij bij aan de instandhouding en juistheid van de​​ kerkelijke ledenadministratie​​ en archieven.​​ 

 • Een parochie heeft een​​ parochiearchief. In het parochie archief wordt bijvoorbeeld het doopregister bewaard. De parochie kan ook persoonsgegevens bewaren in het archief als bron voor historisch, statistisch of wetenschappelijk onderzoek. Dit doet de parochie alleen als zij belang heeft bij het doel van het archief.

 

4. Welke bevoegdheid heeft de parochie om persoonsgegevens te verwerken?

 • De parochie mag bijzondere persoonsgegevens, zoals geloofsovertuiging, verwerken op grond van de wet (artikel 9 lid 2 sub d AVG).

 • Andere persoonsgegevens mogen door de parochie worden verwerkt op grond van het gerechtvaardigde belang van de parochie bij:​​ 

  • het registreren van haar parochianen, de gezinsleden van haar parochianen en mensen die geen lid zijn van de parochie, maar wel contact met de parochie onderhouden.

  • het bijhouden van de vrijwilligersadministratie, financiële administratie, het houden van fondsenwervende activiteiten en het bijhouden van kerkelijke registers;​​ 

 • De uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;​​ 

 • De nakoming van een wettelijke verplichting van de burgerlijke (bijvoorbeeld de belastingdienst, de sociale dienst, politie of justitie) of kerkelijke overheid;​​ 

 • De toestemming die de betrokkene heeft verleend (bijvoorbeeld door als vrijwilliger toe te treden tot een werkgroep of zich op te geven als abonnee op het parochieblad of bijeenkomst van de parochie).

 

5. Bewaartermijn

 • De parochie bewaart persoonsgegevens zolang een betrokkene ingeschreven staat als lid van de parochie. Bent u geen lid meer van de parochie dan verwijderen wij de persoonsgegevens binnen een jaar uit de ledenadministratie van de parochie.​​ 

 • De parochie kan geen persoonsgegevens uit de kerkelijke boeken (doopboek e.d.) verwijderen, omdat het belangrijk is bij te houden wie kerkelijke sacramenten heeft ontvangen.​​ 

 

 

AVG verklaring H. Maria Parochie Walcheren ​​ 16-01-2019blz.​​ 1