Kerkbalans

Middelburg, 14 januari 2023

Na lastige corona jaren staan de deuren van de kerk nu gelukkig weer wagenwijd open. Daar zijn we dankbaar voor! Het is ook het moment dat we als RK parochie weer op volle kracht vooruit willen en kunnen. We willen een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. We zijn een gemeenschap waar mensen liefdevol ontvangen worden, zich thuis voelen en erbij willen horen. We noemen dit de missionaire parochie.

Afgelopen jaar heeft u ons financieel ondersteund, waarvoor onze welgemeende hartelijke dank. Uw bijdrage voor dit samen kerk-zijn is ook in 2023 heel gewenst.

Zoals u waarschijnlijk weet zijn we sinds enkele jaren intensief bezig om het aantal kerkgebouwen met grote onderhoudslasten te verminderen. Vanzelfsprekend doet het pijn om gebouwen, die ons zo dierbaar zijn, te moeten verkopen. De OLV kerk in Vlissingen is inmiddels verkocht en in 2023 zullen wij de toeristenkerk in Zoutelande verkopen. De opbrengsten van deze verkoop zijn tot nu toe tegen een vaste (lage) rente bij het bisdom Breda ondergebracht. In de loop van 2023 gaan we in samenspraak met het bisdom kiezen voor risicomijdende beleggingen die een hoger rendement opleveren. Deze verkopen zijn dus nodig voor een (toekomstige) gezonde exploitatie en om op termijn het onderhoud aan de overblijvende kerkgebouwen (parochiekerk in Middelburg en toeristenkerk in Dishoek) te bekostigen. Maar met deze opbrengsten redden we het als parochie bij lange na niet.

De bijdragen van parochianen blijven natuurlijk de kurk waarop de parochie financieel gezien moet drijven.

Aan de achterzijde is een samenvatting van de begroting 2023 opgenomen. We verwachten een tekort van

€ 62.000,-. In tegenstelling tot eerdere jaren hebben we in 2023 wel serieus onderhoud voorzien aan de diverse gebouwen, o.a. energiebesparende maatregelen voor de pastorie. De opbrengst van onze beleggingen zijn veiligheidshalve laag ingeschat.

Uw bijdrage blijft onmisbaar. Daarom durven we u ook dit jaar weer te vragen om uw parochie ruimhartig te ondersteunen. Als richtlijn voor de jaarbijdrage geldt daarbij 1% van uw inkomen. Bij een minimum inkomen gaat het in 2023 om een bedrag van € 156,-.

Als uw inkomen hoger is, hopen we dat u mogelijkheden ziet om meer dan dit bedrag te geven

U kunt uw bijdrage overmaken op één van de volgende banknummers: parochiekern Vlissingen: NL 28 INGB 0008 0339 29 parochiekern Middelburg: NL 42 INGB 0000 6586 70

t.n.v. H. Maria Parochie Walcheren onder vermelding van ‘parochiebijdrage 2023’

Bij voorbaat dank voor uw financiële steun. Hartelijke groeten,

Ruud Louwes vice-voorzitter Benedict Hamans penningmeester

BEGROTING 2023

LASTEN

Persoonskosten

88.000

Salaris priesters, pastoraal werkers, huishouding, organisten, dirigenten

   

Kosten kerkelijke gebouwen

Energie, belastingen, afschrijving investeringen, regulier onderhoud

72.000

Verplichte afdrachten

19.000

Afdracht aan bisdom

   

Kosten eredienst

Kaarsen, bloemen, liturgische gewaden, altaarbenodigheden

6.000

Kosten pastoraal

Cursussen, werkgroepen, missionaire parochie

8.000

Beheerskosten

Administratie, telefonie en internet, bestuurskosten, abonnementen, vergaderingen

20.000

TOTAAL

213.000

BATEN

   

Bijdragen parochianen

Parochiebijdragen, collecten, kerkelijke diensten, offerkaarsen, giften

119.000

Opbrengst uit bezittingen en beleggingen

32.000

Verhuur, parkeervergunningen, rente deposito’s

   

TOTAAL

151.000

TEKORT

62.000