Parochiebestuur

Het bestuur van de H. Maria Parochie Walcheren bestaat uit:

Voorzitter: pastoor Fons van Hees
Vice-voorzitter : vacant
Secretaris: dhr. Jac van Damme
Penningmeester: dhr. Fons Toorop
Gebouwen : dhr. Jan Bruurs
Financiën : dhr. Hans Hendrix
Vrijwilligersbeleid : Dhr. Ruud Louwes

Bestuursleden worden telkens voor een periode van vier jaar benoemd door de bisschop van Breda.

De pastoor van de parochie is vanuit zijn functie de voorzitter. De overige functies worden vervuld door parochianen, die vanuit hun achtergrond, ervaring en belangstelling de gewenste expertise kunnen inbrengen, en voldoende tijd beschikbaar kunnen stellen om de parochie naar behoren te kunnen besturen. Het bestuur kan zich laten bijstaan door adviseurs.

Het bestuur van de parochie is verantwoordelijk voor het financiële, personele en pastorale beleid, en het beheer van gebouwen en bezittingen. Steun daarin wordt verkregen vanuit het Samenwerkingsverband Boven de Schelde, het Vicariaat Middelburg en het Bisdom van Breda.

Het bestuur vergadert 10 tot 11 keer per jaar. De overige tijdsinvestering is wisselend en afhankelijk van wat in de bestuursvergaderingen is besloten en/of wat aan de orde is.

Het parochiebestuur weet zich door vele honderden vrijwilligers in de parochie gesteund in de zorg voor een goede dagelijkse gang van zaken.


Het bestuur van de H. Maria Parochie Walcheren is belast met de dagelijkse leiding van de parochie. Het bestuur staat, naar kerkelijk recht, altijd onder leiding van de pastoor. De overige bestuursleden worden (her)benoemd door de bisschop. In de praktijk worden de bestuursvergaderingen binnen onze parochie voorgezeten door de vice-voorzitter (Dit is nog een vacante vacature). Het bestuur van onze parochie bestaat uit de volgende personen, die zich hieronder aan u voorstellen.

 

Pastoor Fons van Hees (Goes), voorzitter.

e-mail: a.van.hees@rkwalcheren.nl

foto Fons van Hees

Fons van Hees. foto: ©P.H. Vrancken

Een nieuwe pastoor …

Het is al weer enkele maanden geleden dat ik in september jl. aan u werd voorgesteld als de nieuwe pastoor van de H. Mariaparochie Walcheren. Ik mocht toen pastoor Paul de Maat opvolgen die met emeritaat ging. Hij deed dat onder het motto: ‘de winkel is gesloten maar de verkoop gaat gewoon door’. Dat heeft te maken met het feit dat we met te weinig priesters zijn. Behalve dat ik nu pastoor ben geworden van de parochie op Walcheren, ben ik dat ook nog van de H. Pater Damiaanparochie op Noord- en Zuid Beveland en Schouwen Duiveland. Dat is te veel voor een man. En daarom ben ik met u allen em. pastoor Paul de Maat enorm dankbaar dat hij zijn priesterlijk arbeid in al zijn ingetogen enthousiasme blijft voortzetten.

Geboren ben ik in Maastricht in 1950. Ik was een  tijdje archivaris op Het Rijksarchief aldaar maar voelde mij in 1977 geroepen tot het priesterschap. Ik volgde de Theologiestudie aan de Universiteit voor Theologie en Pastoraat te Heerlen en werd in 1986 door Mgr. Huub Ernst z.g. aangesteld als pastoraal werker in Goes. Daar werd ik door hem in 1988 gewijd tot priester. Dat ambt heb ik met veel genoegen en plezier gedragen achtereenvolgens in Roosendaal, Breda en weer opnieuw in Roosendaal. Sinds 2013 opnieuw in Zeeland. Ik was blij hier terug te komen, ook al is het nu onder invloed  van de wisselende tijden  in toch wel hevig veranderde omstandigheden. Ondanks ons gebrek aan collega’s (de vacature is ondanks de inspanningen van het bisdom  en onszelf nog steeds niet vervuld) werken teamleider pastor Wiel Hacking en collega-pastor Ria Mangnus met veel inzet en vreugde samen om het geloof, hier ‘Boven de Schelde’ een levende basis te laten zijn voor een goed samen leven. En dat mede dankzij de inzet van de vele vrijwilligers die met ons samenwerken.

fons van hees


Vacant, vice-voorzitter en lid van het besturenoverleg Boven de Schelde.


Jan Bruurs (Veere) , algemeen lid

e-mail: j.bruurs@rkwalcheren.nl

Jan Bruurs (Veere),  Foto: © Peter Vrancken

Ik ben begin 1956 geboren in het Moederhuis te Turnhout (België) en ik heb mijn middelbare schoolopleiding gehad in Tilburg.

Zoals heel veel katholieke studenten in die tijd, ben ik gaan studeren in Nijmegen. In 1980 ben ik er afgestudeerd als economisch geograaf en ben ik naar Zeeland verhuisd vanwege een baan bij de Kamer van Koophandel, die toen nog gevestigd was aan de Seisdam, in één van de weinige Jugendstil-huizen in Middelburg.

Via één van mijn collega’s (Piet van der Borgt) ben ik gepolst of ik beschikbaar was voor de functie van  penningmeester van de stichting Katholieke Toeristenzielzorg Zeeland, die een zestal strandkerken aan de Zeeuwse kust beheerde. Deze functie heb ik een jaar of tien gedaan en daarna, in de periode 1998 tot 2004, ben ik penningmeester geweest van de H.H. Petrus- en Paulusparochie. De afgelopen jaren ben ik door het parochiebestuur verschillende keren gevraagd om wat bestuurlijke “klussen” te doen. Zo was ik onder meer lid van de Gebouwencommissie, die een advies over de parochiële gebouwen heeft opgesteld.

Binnen de Kamer van Koophandel Zeeland heb ik gedurende vele jaren leidinggevende functies gehad. Toen deze Kamer van Koophandel begin 2014 opgeheven werd en onderdeel werd van de Kamer van Koophandel Nederland is aan mijn werken bij de Kamer van Koophandel, overigens in goed overleg, een eind gekomen. Sedert die tijd ben ik zelfstandig ondernemer.

Bijenhouden

Mijn grote hobby is imkeren: al ruim 35 jaar houd ik bijen. Mijn kennis en ervaring met het bijenhouden probeer ik als bijenteeltleraar ook over te dragen aan nieuwe imkers. Gelukkig is er steeds meer belangstelling om bijen te gaan houden.

Nijmeegse vierdaagse

Een andere hobby van mij is wandelen en dan in het bijzonder de Vierdaagse van Nijmegen. Mijn vrouw Maria en ik hopen in 2016 voor de tiende keer met succes de Vierdaagse te lopen.


Jac van Damme (Souburg) , secretaris
e-mail: secretaris@rkwalcheren.nl

Jac van Damme (Souburg)            foto © Jac van Damme

Op 14 april 2017 heeft het kerkbestuur mij gevraagd om als secretaris in het kerkbestuur te gaan functioneren.
In juni heeft de bisschop mij benoemd.
Toen mijn voorganger destijds na 8 jaar stopte als secretaris van de Martinusparochie, werd mij gevraagd om zijn opvolger te worden. Dat werk heb ik 8 jaar met veel plezier gedaan. Daarna kwam de fusie in beeld.

Op het dorp Souburg nam ik deel aan het Dorpsplatform Souburg, een dorpsraad. Ook dat heb ik 8 jaar gedaan.
Tegelijk was ik ook secretaris van de watersportvereniging. Verder was ik secretaris van een van de ouderenbonden in Zeeland. Later ben ik secretaris geworden van district Zeeland van het Rode Kruis. En weer later werd ik gevraagd in de ledenraad van de Rabobank.

In mijn vrije tijd mag ik graag knutselen en zeilen. Dat laatste is de grote hobby van mijn vrouw en mij. Met onze boot hebben we alle landen rondom de Noordzee al vele malen bezocht, eerst als jong stel, toen als gezin met kleine kinderen, daarna met onze tieners en nu weer met ons tweetjes.


Fons Toorop (Middelburg), Foto: © Gerard Gaal

Fons Toorop (Middelburg),
Foto: © Gerard Gaal

 

Fons Toorop (Middelburg), penningmeester.

e-mail: penningmeester@rkwalcheren.nl

Eerst sinds november 2012 als algemeen lid van het bestuur en belast met het onderhouden van de contacten met de strandkerken in Dishoek, Domburg, Vrouwenpolder en Zoutelande.

Sedert 1 april 2017 als penningmeester van het bestuur. Was als docent werkzaam op Scalda, cluster Economie in Middelburg en sinds juli 2017 genietend van zijn pensioen en AOW.

Getrouwd , 2 kinderen , een zoon en dochter en in september 2017 opa geworden van Lise, zijn eerste kleindochter.

Naast het werk voor de parochie poogt hij ook om zijn conditie op peil te houden, door zich te meten met anderen op de tennisbaan.


Hans Hendrix (Middelburg) , algemeen lid

e-mail: j.hendrix@rkwalcheren.nl

Mijn naam is Hans Hendrix, ik ben getrouwd met Jellie en wij hebben zes (volwassen) kinderen.

Ik ben in 1952 geboren in Roermond, heb gestudeerd in Tilburg aan de (toen nog) Katholieke Hogeschool en ben afgestudeerd als bedrijfseconoom.

Sinds 1983 wonen wij in Middelburg.

Ik heb gewerkt bij De Nationale Investeringsbank in Den Haag en bij PZEM, diens rechtsopvolgers en uiteindelijk foto: © Peter Vrancken                             weer PZEM.

Binnen de parochie ben ik o.a. lector, bekerdrager, koster en lid van de “Beheerscommissie Hoeksteen” geweest.

Sedert 1999 verzorgen mijn vrouw en ik samen de financiële administratie (boekhouding) binnen de parochie, eerst voor de HH Petrus & Paulus Parochie (t/m 2009) en vanaf 2010 voor de H. Maria Parochie Walcheren.

Sinds 1 juni 2017 ben ik bestuurslid van de H. Maria Parochie Walcheren.

Sinds 2006 ben ik vrijwilliger bij de Stoomtrein Goes – Borsele.

Ruud Louwes (Middelburg) , algemeen lid
e-mail: r.louwes@rkwalcheren.nl

Opgegroeid in Ulft in de Achterhoek, planologie gestudeerd in Tilburg, officiersopleiding gehad in ’t Harde en de parate dienstplicht in Assen vervuld en in 1990 begonnen met mijn eerste baan bij RBOI in Rotterdam. Na vijf jaar ben ik verhuisd naar de RBOI-vestiging en dus ook de stad Middelburg.

R. Louwes

Het adviesbureau heet nu Rho adviseurs voor leefruimte. Ik ben adviseur voor eenvoudige en ook nogal complexe projecten. Die projecten variëren: de bouw van één nieuwe woning aan de oever van het Veerse Meer aan Noord-Bevelandse kant, het aquaduct in de rijksweg A4 in Steenbergen, de N57 rondom Middelburg en het Havenplan Breskens. Daarnaast zit ik in kernteams van Rho voor de stikstofproblematiek, de Europese Dienstenrichtlijn en de Omgevingswet die het vanaf 2021 allemaal veel eenvoudiger en beter moet maken als we een initiatief willen realiseren in onze leefomgeving. Daarover adviseer ik gemeenten, ministeries en ook projectontwikkelaars. Er is veel te doen.

Op Walcheren ben ik lid van het Zeeuws-Byzantijns Koor Srétenieje, in verschillende gedaantes: tenor, solist, sinds lange tijd bestuurslid en vanaf voorjaar 2019 als voorzitter. WE bereiden ons voor op het zilveren jubileum in 2021/2022. Sinds vier jaar ben ik voorzitter van de KBO afdeling Middelburg-Veere. Het is een afdeling met vele uiteenlopende activiteiten en gelukkig met vele actieve vrijwilligers die van alles organiseren en nieuwe initiatieven nemen. Thuis zijn er twee katten, Mimi en Mr Kitty, en in Amsterdam woont Micha, mijn pleegzoon.

In de Mariaparochie zal ik me inzetten voor het vrijwilligersbeleid. Er zijn veel vrijwilligers, er zijn veel activiteiten, er is veel te doen. Dat zag ik als kerkbezoeker, als bestuurslid ga ik het nog nadrukkelijker ervaren. Ik hoop velen van u de komende tijd te ontmoeten en eens te bespreken wat ik voor u kan betekenen.

Ruud Louwes