Parochiebestuur

Het bestuur van de H. Maria Parochie Walcheren bestaat uit:

Voorzitter: pastoor Fons van Hees
Vice-voorzitter : Dhr. Ruud Louwes
Secretaris: vacant
Penningmeester: dhr. Benedict Hamans
Gebouwen : Dhr. Paul Stok (kandidaat-bestuurslid)
Vrijwilligersbeleid : Dhr. Ruud Louwes

Bestuursleden worden telkens voor een periode van vier jaar benoemd door de bisschop van Breda.

De pastoor van de parochie is vanuit zijn functie de voorzitter. De overige functies worden vervuld door parochianen, die vanuit hun achtergrond, ervaring en belangstelling de gewenste expertise kunnen inbrengen, en voldoende tijd beschikbaar kunnen stellen om de parochie naar behoren te kunnen besturen. Het bestuur kan zich laten bijstaan door adviseurs.

Het bestuur van de parochie is verantwoordelijk voor het financiële, personele en pastorale beleid, en het beheer van gebouwen en bezittingen. Steun daarin wordt verkregen vanuit het Samenwerkingsverband Boven de Schelde, het Vicariaat Middelburg en het Bisdom van Breda.

Het bestuur vergadert 10 tot 11 keer per jaar. De overige tijdsinvestering is wisselend en afhankelijk van wat in de bestuursvergaderingen is besloten en/of wat aan de orde is.

Het parochiebestuur weet zich door vele honderden vrijwilligers in de parochie gesteund in de zorg voor een goede dagelijkse gang van zaken.


Het bestuur van de H. Maria Parochie Walcheren is belast met de dagelijkse leiding van de parochie. Het bestuur staat, naar kerkelijk recht, altijd onder leiding van de pastoor. De overige bestuursleden worden (her)benoemd door de bisschop. In de praktijk worden de bestuursvergaderingen binnen onze parochie voorgezeten door de vice-voorzitter (Dit is nog een vacante vacature). Het bestuur van onze parochie bestaat uit de volgende personen, die zich hieronder aan u voorstellen.

 

Pastoor Fons van Hees (Goes), voorzitter.

e-mail: a.van.hees@rkwalcheren.nl

Een nieuwe pastoor …

Het is al weer enkele maanden geleden dat ik in september jl. aan u werd voorgesteld als de nieuwe pastoor van de H. Mariaparochie Walcheren. Ik mocht toen pastoor Paul de Maat opvolgen die met emeritaat ging. Hij deed dat onder het motto: ‘de winkel is gesloten maar de verkoop gaat gewoon door’. Dat heeft te maken met het feit dat we met te weinig priesters zijn. Behalve dat ik nu pastoor ben geworden van de parochie op Walcheren, ben ik dat ook nog van de H. Pater Damiaanparochie op Noord- en Zuid Beveland en Schouwen Duiveland. Dat is te veel voor een man. En daarom ben ik met u allen em. pastoor Paul de Maat enorm dankbaar dat hij zijn priesterlijk arbeid in al zijn ingetogen enthousiasme blijft voortzetten.

Geboren ben ik in Maastricht in 1950. Ik was een  tijdje archivaris op Het Rijksarchief aldaar maar voelde mij in 1977 geroepen tot het priesterschap. Ik volgde de Theologiestudie aan de Universiteit voor Theologie en Pastoraat te Heerlen en werd in 1986 door Mgr. Huub Ernst z.g. aangesteld als pastoraal werker in Goes. Daar werd ik door hem in 1988 gewijd tot priester. Dat ambt heb ik met veel genoegen en plezier gedragen achtereenvolgens in Roosendaal, Breda en weer opnieuw in Roosendaal. Sinds 2013 opnieuw in Zeeland. Ik was blij hier terug te komen, ook al is het nu onder invloed  van de wisselende tijden  in toch wel hevig veranderde omstandigheden. Ondanks ons gebrek aan collega’s (de vacature is ondanks de inspanningen van het bisdom  en onszelf nog steeds niet vervuld) werken teamleider pastor Wiel Hacking en collega-pastor Ria Mangnus met veel inzet en vreugde samen om het geloof, hier ‘Boven de Schelde’ een levende basis te laten zijn voor een goed samen leven. En dat mede dankzij de inzet van de vele vrijwilligers die met ons samenwerken.

fons van hees


Vacant , secretaris
e-mail: secretaris@rkwalcheren.nl


Benedict Hamans (Middelburg), penningmeester.

e-mail: penningmeester@rkwalcheren.nl


Paul Stok (middelburg) , bestuurslid, gebouwen


Ruud Louwes (Middelburg) , vice-voorzitter en lid van het besturenoverleg Boven de Schelde.
e-mail: r.louwes@rkwalcheren.nl

R. Louwes

Opgegroeid in Ulft in de Achterhoek, planologie gestudeerd in Tilburg, officiersopleiding gehad in ’t Harde en de parate dienstplicht in Assen vervuld en in 1990 begonnen met mijn eerste baan bij RBOI in Rotterdam. Na vijf jaar ben ik verhuisd naar de RBOI-vestiging en dus ook de stad Middelburg.

Het adviesbureau heet nu Rho adviseurs voor leefruimte. Ik ben adviseur voor eenvoudige en ook nogal complexe projecten. Die projecten variëren: de bouw van één nieuwe woning aan de oever van het Veerse Meer aan Noord-Bevelandse kant, het aquaduct in de rijksweg A4 in Steenbergen, de N57 rondom Middelburg en het Havenplan Breskens. Daarnaast zit ik in kernteams van Rho voor de stikstofproblematiek, de Europese Dienstenrichtlijn en de Omgevingswet die het vanaf 2021 allemaal veel eenvoudiger en beter moet maken als we een initiatief willen realiseren in onze leefomgeving. Daarover adviseer ik gemeenten, ministeries en ook projectontwikkelaars. Er is veel te doen.

Op Walcheren ben ik lid van het Zeeuws-Byzantijns Koor Srétenieje, in verschillende gedaantes: tenor, solist, sinds lange tijd bestuurslid en vanaf voorjaar 2019 als voorzitter. WE bereiden ons voor op het zilveren jubileum in 2021/2022. Sinds vier jaar ben ik voorzitter van de KBO afdeling Middelburg-Veere. Het is een afdeling met vele uiteenlopende activiteiten en gelukkig met vele actieve vrijwilligers die van alles organiseren en nieuwe initiatieven nemen. Thuis zijn er twee katten, Mimi en Mr Kitty, en in Amsterdam woont Micha, mijn pleegzoon.

In de Mariaparochie zal ik me inzetten voor het vrijwilligersbeleid. Er zijn veel vrijwilligers, er zijn veel activiteiten, er is veel te doen. Dat zag ik als kerkbezoeker, als bestuurslid ga ik het nog nadrukkelijker ervaren. Ik hoop velen van u de komende tijd te ontmoeten en eens te bespreken wat ik voor u kan betekenen.

Ruud Louwes