Walcheren
Nieuwsarchief
Volgende vieringen

Nieuws

Uit reacties van lezers merken we op, dat de verzending van de nieuwsbrieven 299, 300 en 301 niet vlekkeloos is verlopen.

Om onze administratie zo optimaal te houden verzoeken wij uw opmerkingen ten

aanzien van de verzending van de nieuwsbrief te sturen naar:

 nieuws@rkwalcheren.nl

Beste lezer,

Hierbij sturen wij u de tekst van de brief van de Nederlandse bisschoppen bij gelegenheid van de verkiezing van de Tweede Kamer op 15 maart a.s. en van het persbericht van het SRKK hierover.
De bisschoppen roepen op gebruik te maken van het stemrecht en te kiezen volgens het advies van paus Franciscus: “Bestudeer de voorstellen goed, bid en kies volgens je geweten”. Als hulp bij een goede keuze attenderen de bisschoppen in hun brief op enkele voor deze verkiezingsperiode relevante beginselen en waarden uit het katholiek sociaal denken.
Met hun brief doen de bisschoppen een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid mee te helpen aan het inrichten van een goede samenleving. Tegelijkertijd laten zij hun stem horen om op te komen voor wat in onze tijd voor een goede samenleving van belang is.
De bisschoppen schrijven: “Laten we er voor waken te vervallen in boosheid, intolerantie, onverschilligheid en polarisatie. Dat zou onze gezamenlijke inzet voor het algemeen welzijn verlammen. In het stemhokje staan we voor de vraag hoe we, in het licht van het Evangelie, met onze stem op korte en lange termijn kunnen bijdragen aan een samenleving die is gebaseerd op menselijke waardigheid, solidariteit, grondrechten zoals de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van onderwijs, sociale gerechtigheid, subsidiariteit, verdraagzaamheid en vrede tussen godsdiensten en culturen.”

Graag willen wij u vragen de boodschap van de bisschoppen te verspreiden door hun brief achter in de kerken beschikbaar te stellen of er anderszins aandacht aan te geven.

Met vriendelijke groet,

Ben Hartmann
Secretaris-Generaal
Bisdom Breda

Afgelopen vrijdag 3 maart  is een pastorale brief van Mgr. Jan Liesen verspreid onder alle parochies van het bisdom Breda.

Wellicht heeft U reeds daarover gelezen in een artikel geplaatst in een van de regionale kranten van zaterdag 4 maart.

Nu bisschop J. Liesen vijf jaar in het bisdom Breda zich heeft ingewerkt en georiënteerd, is er voor hem voldoende aanleiding om een pastorale brief te laten uitgaan. Daarin roept hij de gelovigen in het bisdom op om zich niet teveel te laten beïnvloeden door de dalende cijfers, maar om te zoeken naar een wisseling van perspectief. ‘Het leven is niet alleen in cijfers te vangen. Als gelovige mensen weten we dat er een andere dimensie is, die ondanks alle marketingstrategieën niet of nauwelijks meetbaar is: het leven dat zich afspeelt aan de binnenkant. Onze Kerk draait nu eenmaal niet om een bepaalde organisatie, maar om een levende persoon, Jezus Christus.’ Aldus de bisschop.

Kijken dus naar wat het geloof voor ieder van ons persoonlijk kan betekenen, en hoe we dat kunnen uitdragen. Misschien nog meer in wat we doen (en hoe we de dingen doen) dan in wat we zeggen. Juist daarin kunnen we laten zien hoe wij kunnen ingaan op de oproep van de apostel Paulus: ‘Wordt andere mensen, met een nieuwe visie‘ (Romeinen 12,2). Deze oproep is tevens het motto van de pastorale brief.

Bisschop Liesen werkt deze oproep uit in een drietal stappen:

  1. De persoonlijke relatie met God: leven van binnenuit. Je kunt groeien in geloof, hoop en liefde. Je kunt het niet alleen, maar met God en met elkaar is er toekomst voor de parochies. Er zijn geen pasklare antwoorden die in elke parochie toegepast kunnen worden, maar er zijn wel uitgangspunten die uitzicht en richting bieden: vanuit vertrouwen op God kunnen er eenvoudige samenkomsten ontstaan waar betrokkenheid en hoop groeien.
  2. De bewuste keuze: weet wat je in huis haalt. Geloof vraagt van elke generatie opnieuw, dus ook van ons, om persoonlijke toe-eigening en daarvoor moeten keuzes gemaakt worden. Gelovigen en niet-gelovigen ademen dezelfde lucht en staan op dezelfde marktplaats. Toch maakt geloof alles anders. Geloven is weten wat je in huis haalt en daar dan werkelijk voor kiezen, ook als er momenten komen wanneer het minder aanspreekt.
  3. Betrokkenheid op de ander: wisseling van perspectief. De parabel van de barmhartige Samaritaan leert ons iets over de binnenkant van God: hoe God ons aanneemt met al onze tekortkomingen en in het middelpunt van zijn liefde plaatst zodat we kunnen groeien en ander mensen worden. Die manier van kijken is het nieuwe van het Nieuwe Testament. Het is een echte wisseling van perspectief, een nieuwe visie.

De bisschop eindigt de brief met: ‘De toekomst is eigenlijk al begonnen. Ze krijgt gestalte in onze parochies en geloofsgemeenschappen waar nieuwe initiatieven van de grond komen om mensen iets te laten ervaren van Gods goedheid. … Graag roep ik u op om uw persoonlijke band met God te verdiepen, om goede en eerlijke keuzes te maken in het dagelijkse en maatschappelijke leven, en om niet bang te zijn om in deze tijd uw geloof te beleven en door te geven.’

Wiel Hacking

Via onderstaande link kunt U deze pastorale brief integraal lezen en eventueel afdrukken.

Pastorale brief Mgr. Liesen

 

Pastoraal werker Bernard van Lamoen gaat de H. Maria Parochie Walcheren en de H. Pater Damiaanparochie verlaten.
Bisschop Mgr. dr. Jan Liesen heeft hem met ingang van 1 januari 2017 benoemd in de Sint Norbertusparochie in Roosendaal. Dit is zojuist tijdens de zondagse vieringen in alle parochiekernen bekend gemaakt. In de hieronder staande  nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren leest u er veel meer over.

Digitale nieuwsbrief 4 december 2016

Na Leo Fijen werden de aanwezigen in groepen verdeeld. Het gesprek ging over de vraag wat het verhaal van Leo Fijen bij iedereen had opgeroepen en daarna werd er gevraagd te reageren over de inhoud van de lezing in het boekje over Monseigneur Jozef de Kesel (liturgie vieren is een kunst ) wat iedere deelnemer had ontvangen. Lees verder

Op de grote studie- en ontmoetingsdag voor de vrijwilligers en parochianen van de Damiaan- en de Heilige Maria Parochie in ’s Heerenhoek op zaterdag 11 april jl. werd iedereen welkom geheten door pastoor Fons van Hees van de H. Damiaanparochie. Lees verder

Dat was het thema van de grote studie- en ontmoetingsdag die zaterdag 11 april vandaag plaatsvond in ‘s-Heerenhoek. Een groots opgezet programma waaraan heel veel tijd is besteed door de organisatoren. Lees verder

De Studie- en Ontmoetingsdag van zaterdag 11 april bracht ook een weerzien tussen parochianen van de H. Maria Parochie Walcheren en de nu in oost Zeeuws Vlaanderen (Kloosterzande e.o.) werkzame pastoraal werker Ralf Grossert. Lees verder