Geloofsvorming gericht op de toekomst

Als we nu nader stilstaan bij die vraag ‘hoe we parochianen voorbereiden op de toekomst’ komen we – met onderzoekers – tot de conclusie dat religiositeit heel verschillend beleefd wordt.

Drie verschillende generaties gelovigen

  • We ontmoeten senioren die werden opgevoed in een omgeving met katholieke verenigingen, volle kerken en veel Gemeenschapszin en gehoorzaamheid waren kernwaarden.
  • We spreken gelovigen van rond de 50 jaar die alle ruimte kregen hun eigen geloof op de Maatschappelijke thema’s zoals vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping zijn heel belangrijk.
  • Daarnaast is een deel van de huidige kinderen en jongeren weer meer zoekende naar een kerk waar je het mysterie van God En als zij deelnemen aan het katholieke leven, nemen ze het geheel van de gewoonten over. Zij hebben minder behoefte zelf een ‘pakket’ samen te stellen.

Daarbij moeten we ons wel realiseren dat jongeren niet graag een uitzonderingspositie innemen. Als wij hen de kans bieden in grotere verbanden leeftijdsgenoten te ontmoeten – dichtbij en veraf – blijkt een deel van hen kerkelijk betrokken.

Door de opvolgende generaties heen is wel de vanzelfsprekende bekendheid met het geloof en de beelden waarmede wij daarover spreken aan het vervagen. In het Bisdom Magazine van mei 2015 geeft rector Norbert Schnell het voorbeeld van enkele priesterstudenten die één dag na Sinterklaas de kerstboom al aan het optuigen  waren. De Adventstijd was totaal niet in beeld!

Één ding hebben alle generaties gemeen: de katholieke wijze van geloven is niet een cognitief geloof dat veel woorden gebruikt. Ook niet zozeer een ethische aangelegen- heid. Het vertrekt allereerst vanuit de ervaring van een mysterie waarmee we in aanraking komen. God laat zich kennen in de rijkdom van het leven. Dit tekort aan woorden heeft mogelijk ook de vorige generaties parten gespeeld bij de overdracht van hun geloof aan jonge mensen.

Deze wijzigingen in de geloofsbeleving en de kerkelijke omgeving vragen om een aanpassing van de aanpak op het vlak van de catechese.

Van catechese naar geloofsvorming

We gaan er bijna vanzelfsprekend vanuit dat mensen de ‘huismanieren’ van de katholiek wel kennen, maar onder de leeftijdsgrens van 45 jaar mag men dat niet meer veronderstellen. Dat betekent dat catechese – geloofsvorming of geloofsverdieping – meer dient te zijn dan slechts kennisoverdracht.

Drie elementen

Elk aanbod of programma op het terrein van geloofsvorming zal in de komende jaar drie elementen omvatten.

  • Het gaat erom een gelegenheid te bieden geloof samen met andere belangstellenden en gelovigen te beleven. Bijvoorbeeld in de vorm van stilte, pelgrimage, gebed, liturgie of
  • Er wordt informatie/toelichting Men verneemt hoe christenen dergelijke ervaringen onder woorden brengen en in het perspectief van het geloof plaatsen.
  • Tot slot wordt er op een of andere wijze samengesproken over de vertaling van ‘deze katholieke interpretatie en de daarbij behorende christelijke houding’ in het eigen handelen van elke dag voor mensen uit de eigen kring en

Van programmagerichtheid naar begeleiding van doelgroepen

De tijden zijn gekanteld. Hedendaagse ouders – en ook jongere onderwijskrachten – komen bij de voorbereiding van kinderen op doop en eerste communie voor het eerst persoonlijk in contact met de Katholieke Kerk. Voelen zij zich deel van de gemeenschap van katholieken?

We constateren wel dat er bij de basisscholen een bereidheid leeft mee te werken aan het zoeken naar nieuwe wegen van geloofsoverdracht.

Gelet op die achtergrond en onze voorgenomen beleidskeuzes is het van belang:

  • hen een programma aan te bieden dat hen enerzijds opneemt in de gemeenschap en in contact brengt met andere ouders;
  • hen een eerste kennismaking biedt met het geloof op basis van genoemde drie elementen (beleven, informatie, handelen).

Deze aanpak kan het beste gerealiseerd worden in grotere gehelen (gezamenlijke ontmoeting, evt. gezinsmiddag), met gebruikmaking van moderne media. (digitale nieuwsbrieven, facebook, groepsapp) en inspelend op lokale evenementen en feesten.

Van pastores vraagt het een band aan te gaan met een kerngroep van gezinnen en op basis van hun vragen samen met hen een programma voor te bereiden, waardoor ook andere belangstellende gezinnen zich uitgenodigd voelen.

Inzet en medewerking van het St. Franciscuscentrum

Tot slot wil het team gebruik maken van deskundigheid en kwaliteiten van mensen van buiten. Wij zouden onszelf overschatten wanneer we in de drukte van dag nog ruimschoots te tijd vonden ons te specialiseren op alle thema’s en kundigheden die nodig zijn voor de catechetische parochieopbouw. Daarom willen we het programma voor geloofsvorming in samenspraak met het St. Franciscuscentrum aanvullen. We stellen het op prijs, dat de begeleiders van het St. Franciscuscentrum bereid zijn om hun activiteiten aan te bieden in het Samenwerkingsverband.