Teamleiderschap

Korte beschrijving huidige situatie

Het is de besturen bekend dat Bernard Lamoen het teamleiderschap niet meer op zich neemt. In de afgelopen tijd is binnen het team van pastores gekeken of een van de andere collega’s deze functie in zijn geheel voor zijn/haar rekening wil nemen. Dit is niet het geval.

Een en ander heeft ertoe geleid dat het pastoraal team nagedacht heeft over alternatieve vormen. Om dat op een goede manier te doen is het belangrijk allereerst de hoofdonderdelen van de functie te omschrijven.

Omschrijving van de functie

Het teamleiderschap wordt in pastorale teams soms verschillend ingevuld. Dat hangt samen met het feit dat het in principe een onderdeel is van de functie van de pastoor. Dus wat een teamleider doet hangt nauw samen met wat de pastoor aan invulling neemt of wenst en wat hij delegeert.

Toch kunnen we wel enkele hoofdlijnen beschrijven:

  • (Kerk)opbouwwerk

De teamleider is vaak actief op het vlak van kerkopbouw. Je ziet hem/haar daar waar zich wijzigingen voordoen in de organisatie van de parochie zoals: werkgroepen worden samengevoegd, nieuwe groep moet worden opgestart, enz. Dan zie je de teamleider die de structuur en werkwijze omschrijft en implementeert in de groep. Hij/zij begeleidt en coached bij de start. Ook bij wijzigende omstandigheden zoals fusie, of samenwerking met anderen, is het fijn als er iemand de groep(en) begeleidt bij het herijken van de doelstelling, enz.

  • Aandacht en leiding pastoraal team

Omdat de teamleider – evenals de pastoor – zicht heeft op alle ontwikkelingen die zich voordoen is hij/zij degene die een voorstel voor een agenda doet.

Hij/zij is ook proactief in het monitoren van teamleden op het terrein van het welzijn. Hij/zij is betrokken bij evt. welzijnsgesprekken. (Deze personeelsportefeuille is zeker een onderdeel dat helder geregeld moet worden.)

Samen met de pastoor woont hij/zij de bestuursvergaderingen bij. Waar nodig wordt hij/zij actief en bereidt een bepaald onderdeel voor.

Een ander aspect is de aandacht die zich richt op de onderlinge chemie van de groep als geheel. Bij het bezoek van het Bisdom in juli is over dit aspect gesproken en werd verzocht meer als groep pastores te functioneren. Ook dit is gewoongesproken een aandachtsveld van de teamleider samen met de pastoor.

  • Contacten in vicariaat en Bisdom

Om de juiste signalen af te geven en initiatieven te kunnen nemen in eigen kring, is het van belang dat iemand overzicht houdt van de ontwikkelingen in vicariaat en Bisdom. Belangrijk contactmomenten zijn daartoe de overleggen in het vicariaat en andere diocesane bijeenkomsten. Tegelijkertijd zijn dit de ontmoetingen waar vicariaat en Bisdom kennisnemen van de ontwikkelingen aan de basis.

Besluit

Nu duidelijk is geworden dat er geen vervanging beschikbaar is, hebben de pastores zich de vraag gesteld of en hoe het mogelijk zou zijn de functie in enkele onderdelen te splitsen en te laten behartigen door verschillende personen.

Het moge duidelijk zijn, dat het altijd kwalitatief beter is te werken met een full- time teamleider. Maar als dit niet voorhanden is, moet men naar een ‘second best’ zoeken. Na ampele afweging wil het pastoraal team:

ad 1    De opbouwwerktaak spreiden over meerdere teamleden.

Dit sluit aan bij een ontwikkeling die al eerder begonnen is. Anders dan in een stedelijke gebied, zijn Boven de Schelde nu al meer pastores op deelgebieden betrokken bij (gewenste) wijzigingen op het vlak van samenhang en structuur.

In dit plan zijn daarom al enkele gebieden opgenomen die zich lenen voor deze meer gespreide begeleiding c.q. uitvoering, zoals:

  • pastoraat met en voor Ria Mangnus is eerstverantwoordelijke in de stuurgroep.
  • pastoraat voor jonge gezinnen inclusief sacramentencatechese voor wat betreft doop, eerste communie en Jeanine Heestermans en Wiel Hacking nemen daarin het voortouw.
  • nieuwe initiatieven in de samenwerking op het terrein van de En het implementeren van de diaconale houding op andere terreinen als deel van een hedendaagse gelovige houding. Wiel Hacking is hier de eerstverantwoordelijke.
  • catechese Bernard Lamoen neemt de opbouwwerkkant van dit deel voor zijn rekening.

Het pastorale team zorgt ervoor dat het team periodiek de opbouwwerk dimensie van de werkzaamheden in een soort intervisie-bijeenkomst aan de orde stelt. Het wordt een periodiek agendapunt om bij alle teamleden te peilen of zij voort kunnen of dat er meer ondersteuning c.q. reflectie over ontwikkelingen gewenst is.

ad 2    Aandacht en leiding pastoraal team.

Wat betreft het tweewekelijks teamoverleg wil het team gaan werken met een vaste vergaderleid(st)er, die daardoor beter de voortgang van de onderwerpen die aan de orde zijn kan bewaken en begeleiden. Wiel Hacking zal dit op zich nemen. De interne verslaglegging van de teamvergaderingen zal rouleren onder alle teamleden.

De communicatie tussen bestuur en pastoraal team (vice versa) zal worden verzorgd door pastoor de Maat en van Hees, die in principe beiden aanwezig zijn bij het besturenoverleg (4x per jaar). Zij nemen het op zich vooraf aan het besturenoverleg bij het team de punten te inventariseren die er besproken moet worden en zorgen achteraf voor een terugkoppeling van wat er van de bestuurstafel van belang is voor het pastorale team.

Het aandacht hebben voor de onderlinge chemie is een punt dat het team later zal vertalen in gewenste stappen.

ad 3    Contacten in vicariaat en Bisdom

Vier tot vijfmaal per jaar wordt er in het Bisdom een pastoors- en teamleiders- overleg gehouden. Pastoor van Hees en Wiel Hacking zullen hieraan deelnemen.

De pastores zullen deze werkverdeling – en enkele andere wijzigingen – op 1 december 2016 in laten gaan.

Vorige Inhoudsopgave Volgende