Pastoraat voor en met ouderen

Korte beschrijving huidige situatie:

In 2010 startte het project ‘Ouderenpastoraat Boven de Schelde’.

Het project richt haar aandacht op ‘het ondersteunen van het geloven van ouderen als wezenlijk onderdeel van het ouder worden en het ondersteunen van het ouder worden als wezenlijk onderdeel van geloven.’

Het initiatief had tot doel: Een nieuw beleid voor ouderenpastoraat voor de parochies van De Bevelanden en Schouwen-Duiveland te ontwikkelen en de pastorale zorg voor oudere parochianen in Woonzorgcentra en verpleeghuizen in de Bevelanden en Schouwen-Duiveland te integreren in het totale pastorale aanbod van de (toenmalige) parochies en het zo te garanderen naar de toekomst. Een lid van het pastoraal team is één dag per week vrijgesteld voor deze opdracht.

Intussen is de projectfase voorbij en is het project een vast onderdeel geworden van de pastorale ondersteuning voor ouderen van zowel de Damiaan- als de Mariaparochie.

De begeleidende groep komt 4x per jaar bijeen en bestaat thans uit:

 • Ria Mangnus, pastoraal  werkster
 • Els Heijers, bestuurslid Damiaanparochie
 • Egbert Bornhijm, stafmedewerker vicariaat Middelburg
 • Jeannette Vrancken, Vlissingen
 • Anny van de Meer, Heinkenszand
 • Nel Luijben, Schouwen-Duiveland
 • Marjo Vermaire, secretariële ondersteuning

Men is gestart met een inventarisatie wat betreft: vieringen, huisbezoek, structuur (wie is verantwoordelijk, wie uitvoerder, enz.)

De conclusies lieten zien:

 1. dat er in alle parochiekernen aandacht is voor zieken en
 2. dat er gaten Plaatsen zonder werkgroep of andere actieve mensen.
 3. dat toerusting nodig is van vrijwilligers die vieringen
 4. dat toerusting nodig is van parochianen die mensen

Op basis van deze conclusies worden er jaarlijks overlegmomenten en cursussen georganiseerd.

Meestal zijn er lokaal werkgroepen actief. Kleine groepen die belangrijk werk verrichten. De wijze waarop men deze zorg plaatselijk georganiseerd heeft verschilt, maar elke kern heeft aandacht voor: zieken, alleenstaanden en nabestaanden. Ook onderhouden zij vanuit de parochie/kerk contact met ouderen in zorgcentra en thuiswonend.

Doelstellingen in de periode 2016 – 2019

Wat betreft de (project)groep ‘Ouderenpastoraat Boven de Schelde’

 • De (project)groep ‘Ouderenpastoraat Boven de Schelde’ zal zich verder ontwikkelen richting een stuurgroep die zicht houdt op de plaatselijke ontwikkelingen in de hele regio Boven de Schelde en impulsen kan geven in de vorm van ondersteuning en samenwerking op dit Waarbij vooral de aandacht die men plaatselijk heeft voor de eigen medeparochiaan gekoesterd en gestimuleerd dient te worden.
 • Voort te gaan met het ondersteunen van actieve vrijwilligers en het ontwikkelen van een netwerk ten behoeve van de mensen die leven met het verlies van een dierbare partner.
 • Publicaties en informatie voor ouderen meer gezamenlijk te verspreiden onder de ouderen.
 • Een overleg te onderhouden met pastoraal werk(st)ers en geestelijke verzorgers werkzaam in zorgcentra over afstemming en gezamenlijke publicatie van

Bovenstaande doelstellingen leiden tot een aantal concrete actiepunten, maar zal in de loop van de komende tijd ook leiden tot nieuwe impulsen.

Actiepunten 2016 – begin 2017 Ouderenpastoraat

Voor ouderen

 • Ook in het najaar zal er, s.m. de KBO Vlissingen, een gespreksmiddag worden georganiseerd waarin een thema over geloof en zingeving centraal zal staan.

Tevens zal (in oktober 2016) aan de hand van een filmvertoning in Zuid- Beveland-Oost onderling gesproken kunnen worden over ‘zorg geven en zorg ontvangen’.

 • Op 15 september 2016 is de werkgroep ‘Leven met Verlies Boven de Schelde’ van start In de drie steden Boven de Schelde, Goes, Middelburg en Vlissingen wordt eenzelfde aanbod gedaan aan mensen die leven met verlies na de dood van een partner.

Men wil de volgende activiteiten ter hand nemen:

 • twee groepsgesprekken rond het Feest van Allerzielen
 • het versturen van drie brieven in de loop van een Een 1ebrief na 6 weken, een 2e brief na een ½ jaar en een 3e brief na 1 jaar na het overlijden
 • het ontwikkelen van een netwerk voor huisbezoek aan In iedere stad zijn daarvoor 2 vrijwilligers actief, de 6 vrijwilligers vormen samen de werkgroep. Jeanine Heezemans begeleidt deze werkgroep.

Voor vrijwilligers

 • Op 5 en 12 juli is er de toerustingscursus ‘bezoeken van parochianen’ geweest in Heinkenszand. Twee middagen verzorgd door medewerkers van het St. Franciscuscentrum, er werd door 14 vrijwilligers afkomstig uit de regio ‘Boven de Schelde’ aan deel genomen. Deze vorm van toerusting zal een vaste plaats krijgen in het programma voor vrijwilligers Boven de Schelde.
 • Er ligt een aanvraag vanuit het Ouderenpastoraat bij het Franciscuscentrum om de cursus ‘communie uitreiken thuis’, wederom hier in de regio te geven om zo de toegankelijkheid voor de vrijwilligers te vergroten.
 • In het kader van ontmoeting én toerusting wordt ook dit jaar een lezing gegeven waarvoor alle vrijwilligers van het ouderenpastoraat worden De lezing vindt plaats op 26 september en de inhoud heeft betrekking op ‘de zorg voor je/het levenseinde’.

Contacten tehuizen en zorgcentra

 • In het verpleeghuis Willibrord (Middelburg) organiseert men 2 x per jaar een overleg b.t. de voortgang van de vieringen op zaterdagmiddag en de onderlinge samenwerking van de Protestantse Kerk (Nieuwe Kerk), Katholieke Kerk en het verpleeghuis. Naast Ria Mangnus en een vertegenwoordiger van de Protestantse Kerk zijn de locatiemanager en activiteitenbegeleider hierbij betrokken.
 • In het najaar van 2016 zal er, i.s.m. de geestelijk verzorger, in zorgcentrum ter Reede te Vlissingen een bijeenkomst worden georganiseerd voor bewoners, familieleden, verzorgenden en medewerk(st)ers van Ter Reede.

Onderwerp van deze bijeenkomst is: de betekenis en plaats van het geloof / zingeving voor de oudere die in het centrum woont. In hoeverre is er aandacht voor, is er aansluiting? Is er medewerking en ‘facilitering’ door familie, medewerkers en leiding van het centrum? Hoe kan het onderling contact met de kerkvertegenwoordigers nog beter worden?

 • In NieuwSande in Ovezande zullen dit jaar, naast de vieringen met Kerstmis en Pasen, vier vieringen worden gehouden verdeeld over het jaar. Deze zijn gericht op de bewoners met dementie en hun familie. De vieringen worden voorbereid in samenwerking met de geestelijk verzorger in dienst van de SVRZ, de activiteitenbegeleiding en een vrijwilligster van de parochiekern Ovezande. Ook het plaatselijke koor All-in verleent zijn medewerking.

We realiseren ons dat dit overzicht zeker niet compleet is. Er zijn meer activiteiten die al vast plaatsvinden om het contact tussen kerk en parochianen in zorgcentra te behouden.