Geloofsvorming jonge gezinnen (kinderen en ouders)

Korte beschrijving huidige situatie

In Deel I (pg. 8 en 9) werd beschreven dat jonge generaties van ouders met kinderen die zoekende zijn op het vlak van geloven, een wijziging in aanpak vragen.

Al in maart 2014 is voor deze doelgroep door het team een start gemaakt met het formeren van een Werkgroep Jonge Gezinnen Boven de Schelde. Een initiatief dat door het teamlid Wiel Hacking werd gestart en met medewerking van de Jacob Timmermanstichting (financiering van het project) van de grond kwam.

Deze werkgroep bestaat thans uit: de teamleden Wiel Hacking en Jeanine Heezemans en de parochianen Saskia Dam, Susanne Gerling en Micha Kalwey.

Het doel van de activiteiten werd toen aldus geformuleerd: ‘Jonge gezinnen ondersteunen bij het zoeken naar antwoorden op levensbeschouwelijke vragen rond de opvoeding van hun kinderen.’

In 2015 heeft men – naast het formeren van de werkgroep – gewerkt aan:

 • uitzetten digitale enquête
 • uitvoeren interviews door pastorale beroepskrachten
 • opzetten Kinderhoek Magdalenakerk Goes en Ovezande
 • uitwerken plannen 2016
 • deelname van de betrokken pastores aan een klankbordgroep in het Bisdom om: visie te ontwikkelen, materiaal uit te wisselen en bij te praten over wederzijdse In deze klankbordgroep zitten naast Goes pastores uit de parochies Dongen, Roosendaal, (Alida)

Etten-Leur, Bergen op Zoom (Mary) en Brechje Loenen van de zijde van het Bisdom.

In dit jaar (2016) heeft men zich vooral gericht op:

 • het starten van laagdrempelige kindervieringen (genaamd: Het is een dienst van woord en gebed voor ouders en kinderen van 0 – 8 jaar) in de parochiekernen Heinkenszand en Goes naast het bestaande aanbod aan gezinsvieringen.

Doelstellingen in de periode 2016 – 2019

Voorop mag staan dat de pastores verheugd zijn over het initiatief dat in 2014 genomen is. Het geeft de parochies in deze fase een basis die uit kan groeien tot een fundament voor een gezamenlijke aanpak bij het entameren van de geloofsvorming voor jonge gezinnen

Gelet op de geformuleerde uitgangspunten in Deel I stelt het team voor de huidige doelstelling aan te vullen.:

 • De doelgroep wordt gevormd door kinderen én Voor kinderen bestaat er vaak al een traject. Begeleiders en ouders (evt. grootouders) zouden bijv. benaderd kunnen worden via ouderavonden (zondagmorgen/middag) en huisbezoek.
 • Centraal staat de kernboodschap van het evangelie uit te leggen en voor te
 • Belangrijk is ook de opname in ‘een levende geloofsgemeenschap van alle generati’

Citaat uit publicaties familiecatechese

 Maar ook de spreiding over beide parochies mag meer leidraad worden voor de komende jaren. Na een begin in de Damiaanparochie is het goed impulsen te geven en ervaringen op te doen in beide parochies.

Tot slot stelt het team voor bij de uitvoering samen te werken met de plaatselijk bekende pastor. In de werkgroep/stuurgroep hebben twee pastores zitting. In de uitvoering wordt mede gewerkt met de contactpastores die gelet op kwaliteit en plaatselijke bekendheid het beste ingezet kunnen worden.

Het team vraagt de werkgroep deze uitgangspunten te integreren in haar visie en op basis daarvan impulsen te geven en ‘pilots’ te starten in de Damiaanparochie én in de Mariaparochie. En, zoals aangegeven, de plaatselijk bekende pastores bij de uitvoering te betrekken.

Actiepunten 2016 – 2019

 • Het pastoraal team heeft de werkgroep gevraagd zich te ontwikkelen tot een ‘Stuurgroep geloofsvorming jonge gezinnen’ en vanuit die groep zicht te houden op de plaatselijke ontwikkelingen, en impulsen te geven die het hele terrein bestrijken: gezin, school en kerk q. geloof.

Dat kan betekenen dat de stuurgroep uitgebreid wordt met enkele vrijwilligers die in andere delen Boven de Schelde actief zijn.

 • Deze doelstelling is veelomvattend en vraagt een procesmatige aanpak in meerdere Het pastorale team vraagt de stuurgroep een ‘nieuwe’ start te maken op het vlak en daarbij te beginnen bij elementen op het vlak van de sacramentenvoorbereiding. Naar haar mening is dit de meest praktische insteek om contact te maken met jonge ouders. Het gaat dus om: de doop, de voorbereiding op de eerste communie en de voorbereiding op het vormsel. Het verschil met de huidige aanpak is, dat er niet alleen veel aandacht uitgaat naar de kinderen, maar ook – zoveel als mogelijk is – naar het gezin. De aanpak wil het contact met de gezinnen die affiniteit voelen met de kerk, en geïnteresseerd zijn, langer onderhouden en verdiepen.
 • In dit kader zal pastoraal team en stuurgroep zorgdragen voor een goede voorlichting van besturen en betrokken vrijwilligers over familiecatechese als methode van
 • Het team vraagt de stuurgroep in het werkjaar 2016 – 2017 de voorbereidingen te treffen en m.v. een stappenplan aan te geven rond welk sacrament en in welke kern(en) en/of steden er gestart kan worden met deze aanpak. Ontmoetingsmomenten met ouders eventueel grootouders zijn wezenlijk. Welke initiatieven daartoe genomen gaan worden hangt nauw samen met de plaatselijke omstandigheden. Daarnaast zijn er plaatselijke activiteiten rondom kind en gezin die op termijn aandacht zullen vragen en opgenomen kunnen worden in een beleid voor het gehele gebied.
 • Op basis van de voorgenomen besluiten betrekt zij alle betrokken werkgroepleden bij de plannen en de gekozen
 • Wat betreft de inhoudelijke ondersteuning zijn er meerdere wegen te bewandelen:
  • Allereerst zullen de betrokken pastores (Hacking en Heezemans) hun deelname aan de klankbordgroep
  • Daarnaast is het mogelijk m.v. contacten meer specifiek materiaal en adviezen te ontvangen van het Centrum voor parochiespiritualiteit in de persoon van Mirjam Spruit (stafmedewerkster).