Catechese voor volwassenen

Korte beschrijving huidige situatie

Zonder een uitputtend overzicht te geven van alles wat er op catechetisch gebied in de twee parochies van ons samenwerkingsverband gebeurt, geven we hier een globale schets.

 1. Sacramentencatechese

Deze behelst de voorbereiding van ouders op het doopsel van hun kind, die zich soms beperkt tot één gezamenlijke avond met een inhoudelijk geloofsgesprek (groepswerk) en een huisbezoek door de bedienaar van het doopsel.

De voorbereiding van kinderen op hun eerste communie gebeurt door werkgroepen in de kernen. Er zijn twee ouderavonden met een pastor. De tweede avond is (ook) met de priester die zal voorgaan in de eucharistie.

De voorbereiding op het vormsel is ook door werkgroepen in de kernen, maar op enkele plekken worden de kinderen ook uit meerdere kernen verzameld. Er is een ouderavond die wordt (in)geleid door een pastor.

De voorbereiding op het huwelijk is van beide parochies samen. Er wordt gepoogd hiervoor een groep samen te roepen – dat lukt alleen als er meerdere stellen gelijktijdig in voorbereiding zijn.

 1. Kindercatechese

Als we even afzien van de kindernevendienst, een vorm van catechese in het kader van de liturgie, dan is er momenteel bijna geen catechese voor kinderen. Alleen in Vlissingen komt nu voor het tweede jaar een groepje kinderen in de Advent op een dag door de week bijeen voor catechese met een pastor.

 1. Volwassenencatechese

Er zijn in beide parochies groepen die zich rond de bijbelscholen. Deze trekken jaarlijks een min of meer vaste groep parochianen als deelnemer.

 • Een cyclus bijeenkomsten op Walcheren (± 25 deelnemers) wordt besloten met een gezamenlijke
 • Er is een oecumenische gespreksgroep in Hansweert, die met een kloosterweekend
 • In Zierikzee organiseert een oecumenische werkgroep zes avonden per jaar ‘geloven met volwassenen’ waarvoor gastsprekers worden
 • Een pastor verzorgt filmavonden met een levensbeschouwelijke Een geloofsgesprek met als titel: ‘Zin in film’.

De volwassenencatechese bereikt nu voornamelijk de groep boven 45. Onder die leeftijd bereiken we volwassenen op ouderavonden die verband houden met de voorbereiding van hun kinderen op een van de sacramenten.

Doelstelling

 • Voortgang van het bestaande aanbod aan catechetische

De catechetische activiteiten die we thans ondernemen vormen een positieve bijdrage aan het geloofsleven in beide parochies. Ze worden als heel zinvol ervaren en lopen ieder op zich goed. Daarom zullen we – waar het kan – ook de komende jaren voortgaan zoals tot nu toe. ‘Keur alles, behoud het goede’ (1 Tess 5, 21) is hier het devies.

Wel gaan we meer overzicht brengen in het geheel, mede met het oog op een bredere werving van (nieuwe) deelnemers. De hiaten die daarbij in beeld komen (zoals een eigen aanbod voor mensen onder de 45 jaar) kunnen dan ook verder worden ingevuld met nieuwe initiatieven.

 • De aandacht in de sacramentencatechese van eerste communie en vormsel zal worden verlegd van (alleen) het kind naar het hele (Zie hierover de beschrijving hoofdstuk 2 over jonge gezinnen). Ook de voorbereiding op het doopsel zal men in de komende jaren gaan betrekken bij deze benadering van jonge gezinnen. Deze inhoudelijke verdieping en verbreding naar kind, broers, zussen en ouders is het aandachtsveld van de ‘Stuurgroep geloofsvorming jonge gezinnen’.
 • De ontwikkeling van een samenhangend catechetisch programma waarin we ons wat meer gaan richten op alle leeftijdsgroepen, dus ook voor de leeftijdscategorie onder 45 jaar.

Naast samenhang, wil het team het aanbod niet alleen richten op reflectie, maar meer richten op het beleven van het geloof. Zo wordt het doel het systematisch vergaren van (meer) kennis over ons geloof op zo’n manier nagestreefd, dat het ook in een levenshouding tot uiting komt. Geloof is ons antwoord op een woord dat ons persoonlijk interpelleert, een antwoord aan een ‘Gij’ die ons bij naam noemt. (Paus Franciscus, encycliek LUMEN FIDEI, nr. 8 laatste zin)

 • De pastores willen bestaande én nieuwe activiteiten duidelijker als één geheel

presenteren en onder de aandacht brengen van de parochianen.

Actiepunten

 • De pastores willen in 2017 komen tot de vorming van een werkgroep die de organisatie op zich neemt van een grote gezamenlijke studiedag voor het hele samenwerkingsverband voor alle vrijwilligers die actief zijn in de kernen op het gebied van catechese (en geïnteresseerde parochianen). We maken hierbij gebruik van de opzet en ervaring met de grote liturgische dag, die op 11 april 2015 succesvol is
 • Deze studiedag moet in 2017 uitlopen op de vorming van een kleine stuurgroep catechese voor het samenwerkingsverband, die klankbord is voor het pastoraal team, beleid uitzet en uitvoert b.v. meer samenhang en overzicht en de communicatie naar parochianen over het aanbod catechese mee zal behartigen.
 • Pastores zullen samen met de stuurgroep een plan voor de toerusting van vrijwilligers gaan ontwikkelen en daarbij ook gebruik maken van de mogelijkheden tot samenwerking met en doorverwijzing naar het Franciscuscentrum van ons
 • Ook de presentatie van het aanbod via meerdere kanalen aan de parochianen zal in het komend jaar uitgewerkt

Een van de pastores zal voor dit catechetisch veld uren toebedeeld krijgen.