Bestuurlijke instrumenten om genoemde doelstellingen te realiseren

Er is een historisch gegroeid verschil tussen de H. Mariaparochie en de H. Pater Damiaanparochie wat betreft de bestuurlijke structuur. Waar de Mariaparochie vanaf de fusie in 2010 één bestuur heeft gekend zonder afzonderlijke parochiekerncommissies heeft de Damiaanparochie zich vanuit een IPV-traject ontwikkeld tot een gefuseerde parochie met één bestuur en – voor iedere parochiekern – een eigen commissie.

Meting vitaliteit en zelfdragendheid in de Damiaanparochie

In de visie van Boven de Schelde nemen de lokale geloofsgemeenschappen een belangrijke positie in. Sleutelwoorden als ‘vitaal’ en ‘zelfdragend’ zijn van toepassing. Dat wil zeggen dat elke parochiekern voor de opdracht staat te zorgen voor ‘voldoende middelen’ en ‘voldoende vrijwilligers’ om de basistaken in het eigen deel van de parochie te kunnen uitvoeren. De betrokkenheid op het pastoraat, de vrijwilligers, de financiën en de gebouwen wordt – op deze wijze – zo laag mogelijk in de organisatie gelegd.1

Om een goede uitvoering te realiseren werden de parochiekerncommissies in het leven geroepen met name in de H. Pater Damiaanparochie. Het is mogelijk dat twee of meer parochiekerncommissies samen optrekken, stelt het startdocument. In de praktijk zien we dat wat betreft Hansweert en Rilland respectievelijk Haamstede en Zierikzee sprake is van één commissie die twee kerkplekken onder haar hoede heeft of had (de kerk in Rilland is gesloten).

Elke parochiekerncommissie staat voor belangrijke uitvoerende taken t.a.v. het beheer, het verwerven van inkomsten en de opbouw van de gemeenschap.

Het bestuur verzorgt daartoe jaarlijks een evaluatie per parochiekern. Daartoe heeft zij een eenvoudig meetinstrument ontwikkeld. Naast Kaski-gegevens geeft de toetsing een beschrijving van veranderingen met betrekking tot:

 • geloofsbetrokken activiteiten;
 • vrijwilligers en samenwerking;
 • financiën;
 • gebouwen;
 • en een samenvatting van het gesprek van de parochiekern met een afvaardiging van het

In de praktijk blijkt het instrument gecombineerd met de jaarafrekening en balans per locatie een goed instrument om de vinger aan de pols te houden.

Bovendien stellen wij voor de taak ‘opbouw van de gemeenschap’ uit te breiden met de taak ‘en mede te werken aan de opbouw van de katholieke gemeenschap Boven de Schelde.

Geen instrument t.a.v. het bepalen van kerksluiting

Het is echter geen instrument waarmede het bestuur c.q. pastoresteam een uitspraak kan doen t.a.v. het gebruik van een of meerdere kerkgebouw(en) in de toekomst.

Daartoe zou allereerst een pakket aan criteria vastgesteld dienen te worden, evenals een procedure t.a.v. de besluitvorming.

Welke kerk(en) aangewezen worden hangt af van de criteria die men meer of minder valide vindt. Het pastoraal team komt – na overleg met het vicariaat – tot de volgende  omschrijvingen:

 1. Vitaliteit, niet alleen van de parochiekern, maar ook in de toekomst van de parochie als (Hiertoe dienen de Kaski-cijfers van de voorbije drie jaar te worden geanalyseerd.)
 2. Centrale ligging van de parochiekerk(en) ten opzichte van de andere kernen in de parochie en in verband met het samenwerkingsverband ‘Boven de Schelde’.
 3. De mogelijkheid tot het vieren van typisch parochiële vieringen zoals Paastriduüm, Eerste Communie, Vormsel, Damiaanviering .
 4. De representativiteit van onze rooms katholieke gemeenschap in een overwegend protestantse
 5. Vormt de betreffende kerk een gemeenschapsfactor?
 6. Representativiteit en uitstraling van het
 7. Goede liturgische ruimte voor het vieren van de
 8. Voldoende ruimte voor
 9. Mogelijkheden om op weekdagen Eucharistie te vieren en geregelde openstelling voor gebed (dag/Mariakapel).
 10. Geschikt om de gehele parochie te kunnen ontvangen in de liturgie bij Parochievieringen zoals Paastridiuum en de
 11. Voor de langere termijn de centrale, bindende plaats van de Uiteindelijk – als het ooit zover zal komen – de laatste kerk van de parochie voor de katholieke eredienst.
 12. Kerk of parochie met een historisch
 13. Voor de parochie als geheel een te onderhouden

1                   Notitie: De organisatorische inrichting van het samenwerkingsverband Boven de Schelde pg 3