Stand van zaken 26 oktober 2017

Herontwikkeling Onze Lieve Vrouwekerk te Vlissingen

Stand van zaken per 26-10-2017

Het onderhoud van de OLV-kerk te Vlissingen is al vele jaren een grote bron van zorg voor het parochiebestuur. Het geld dat nodig is om (vooral) het dak te restaureren overstijgt verre de mogelijkheden van onze parochie. Vandaar dat al bijna 20 jaar, zonder veel succes, gezocht wordt naar haalbare en betaalbare oplossingen om een kerkruimte in Vlissingen te behouden.

 

Sedert medio vorig jaar is het parochiebestuur in gesprek met Martin Dekker van Vastgoedontwikkeling VG-D B.V. en is een plan ontwikkeld dat hieraan tegemoetkomt. Het is de bedoeling om in en aan het kerkgebouw een twintigtal koopappartementen te bouwen. Ook de pastorie zal een andere bestemming krijgen. Als tegenprestatie zal Vastgoedontwikkeling VG-D B.V. het resterende deel van het kerkgebouw in goede bouwkundige staat opleveren, zodat in de komende tientallen jaren geen groot onderhoud nodig zal zijn. In de kleinere kerkruimte is nog plaats voor 150 à 200 kerkgangers. Hiernaast ziet u een paar schetstekeningen hoe het kerkgebouw eruit zou kunnen gaan zien. Het gaat hierbij nog om voorlopige schetsen.

 

In de vorige editie van Getijden is melding gemaakt van de inloopbijeenkomst op 19 juni jl. om parochianen, omwonenden en andere belangstellenden te informeren over deze voorlopige plannen met de OLV-kerk te Vlissingen. Van deze mogelijkheid is ruim gebruik gemaakt. Het parochiebestuur was aangenaam verrast met de hoge opkomst (ruim 100 bezoekers). Tijdens de inloopbijeenkomst konden de bezoekers aangeven wat zij van de plannen vonden. Veruit de meeste reacties waren ronduit positief. Enkele bezoekers hadden kanttekeningen bij met name het parkeren, bij de mogelijke schaduwwerking en bij het mogelijk verlies aan privacy als gevolg van het nieuwe gebouw. Hiermee zal bij de verdere uitwerking van de plannen rekening worden gehouden.

 

Mede naar aanleiding van het positieve verloop van de inloopbijeenkomst heeft het College van B & W van de gemeente Vlissingen inmiddels aangegeven dat zij in principe bereid is haar medewerking te verlenen aan verdere planontwikkeling. Die moet het mogelijk maken om de religieuze functie van het kerkgebouw voor een deel om te zetten in een woonfunctie. Voor de noodzakelijke aanpassing van de Beheersverordening Middengebied is nog een aantal onderzoeken nodig, bijv. op het gebied van het parkeren, bezonning, windhinder, geluid en archeologie. Er is inmiddels een projectgroep gevormd, waarin de gemeente Vlissingen, Vastgoedontwikkeling VG-D B.V. en het parochiebestuur zitting hebben, die zorgt dat de benodigde informatie op tafel komt. Om de voortgang erin te houden, komt deze projectgroep maandelijks bijeen.

 

De realisering van de plannen voor de herontwikkeling van de OLV-kerk is niet alleen afhankelijk van de planologische medewerking van het gemeentebestuur. Omdat ook het Bisdom van Breda zijn fiat zal moeten geven aan de verbouwingsplannen, hebben wij als parochiebestuur intensief contact met het Bisdom en worden medewerkers van het Bisdom voortdurend geïnformeerd over de voortgang. Tenslotte dient een en ander ook financieel-economisch haalbaar te zijn: levert de verkoop van de appartementen en van de pastorie voldoende geld op om het kerkgebouw grondig te renoveren?

Het parochiebestuur hoopt in het voorjaar van 2018 u verder te kunnen informeren over de voortgang van de herontwikkelingsplannen in Vlissingen.

Het Bestuur van de H. Mariaparochie,

Marianne Cazemier, vicevoorzitter       Jan Bruurs, bestuurslid gebouwen