Gebouwen plan

DEFINITIEVE VERSIE D.D. 19 JANUARI 2015.

 

Gebouwenplan H. Mariaparochie Walcheren

“Advies van de Gebouwencommissie aan het bestuur van de H. Mariaparochie over de bestemming van de parochiekerken, de strandkerken en de pastorieën op Walcheren”.

 

1.Inleiding

 

Begin 2014 heeft het bestuur van de parochie Walcheren een Gebouwencommissie opgericht, die de opdracht heeft gekregen om een gebouwenplan te schrijven, waarin de bestemming van de kerkgebouwen en andere parochiële gebouwen op Walcheren wordt bepaald. Het bestuur verwacht van deze commissie dat zij uiterlijk in december 2014 een advies aan haar uitbrengt.

De commissie bestaat uit de volgende leden: Jan Bruurs,

Hans Izeboud, Paul de Maat, Michel Verduijn, Toon Zaman.

Verder zijn aan de commissie toegevoegd:

Gerard Kamp, adviseur, namens de Diocesane Commissie Kerkelijke Gebouwen, Marianne Cazemier, toehoorder namens het parochiebestuur.

De Gebouwencommissie is op vrijdag 7 maart 2014 met haar werkzaamheden gestart en heeft zeven keer vergaderd. De verslagen van deze vergaderingen zijn in te zien bij het parochiesecretariaat.

Tevens heeft de commissie op zaterdag 6 september alle strandkerken bezocht en gesproken met vertegenwoordigers van elk van de vier werkgroepen.

Om te komen tot een advies aan het parochiebestuur heeft de Gebouwencommissie dankbaar gebruik gemaakt van de speciale uitgave van de Analecta 2013 over “Gebouwenbeleid en gebouwenplan”. Met de aanbieding van dit advies wordt de zgn. oriëntatiefase afgesloten en is het nu aan het parochiebestuur om over dit advies een voorlopig besluit te nemen.

 

 • Opmerkingen vooraf

 

 • Bij de uitvoering van haar opdracht is de Gebouwencommissie ermee geconfronteerd dat veel gegevens, die volgens de speciale uitgave van de Analecta over het gebouwenbeleid en het gebouwenplan noodzakelijk zijn voor een goed onderbouwd gebouwenplan niet, niet volledig en niet tijdig aanwezig waren. Het heeft de Gebouwencommissie relatief veel tijd gekost om alle benodigde pastorale, financiële en onderhoudsgegevens boven water te Dankzij de medewerking van diverse bestuursleden en vrijwilligers is dit uiteindelijk gelukt (waarvoor hartelijk dank), maar het heeft de voortgang van de advisering wel parten gespeeld.

 

 1. Om een zo objectief mogelijk inzicht te krijgen in de onderhoudskosten van de parochiekerken, de strandkerken en de pastorieën heeft de commissie ervoor gekozen om gebruik te maken van de uitkomsten van de “Quick scan kerken Bisdom van Breda”, gedateerd juni 2010, van de Brink Dit is de meest actuele rapportage over de onderhoudsstaat van de R.K. kerken op Walcheren. Helaas hebben wij moeten constateren dat de daarin vermelde bedragen zodanig grofmazig zijn dat zij niet voldoende overeenkomen met de feitelijk te verwachten onderhoudskosten. Deze bedragen zijn daarom niet geschikt voor een goed beeld van de toekomstige onderhoudskosten aan de parochie- en strandkerken. Wij hebben daarnaast dan ook dankbaar gebruik gemaakt van de kennis

 

en ervaring van enkele leden van de commissie en van (in enkele gevallen) gevraagde offertes voor onderhoudswerkzaamheden.

 

 1. Tussentijds advies over de Onze Lieve Vrouwekerk te Vlissingen

Gelet op de zeer gebrekkige onderhoudsstaat van de buitenkant van het dak van de O.L. Vrouwekerk en de risico’s van loskomende dakleien voor passanten van de kerk heeft de Gebouwencommissie (mede op verzoek van het parochiebestuur) een advies (bij brief van 27 mei 2014) over de toekomstige bestemming van deze kerk uitgebracht. Kort samengevat komt dit advies erop neer dat de commissie voorstelt om met uitzondering van noodreparaties aan de buitenkant van het dak, niet meer te investeren in deze kerk en op zoek te gaan naar een alternatief gebedshuis. Voorgesteld wordt om de O.L. Vrouwekerk op korte termijn te sluiten. Het parochiebestuur heeft dit advies overgenomen en voorgelegd aan de Bisschop van Breda.

Naar aanleiding hiervan heeft de Bisschop bij brief van 30 juli jl. laten weten dat hij op grond van pastorale overwegingen geen voorstander is van het op korte termijn sluiten van de O.L. Vrouwekerk. Bovendien wijst de Bisschop erop dat een besluit ten aanzien van de toekomstige               bestemming van deze kerk pas mogelijk is als er niet alleen een integraal gebouwenplan beschikbaar is, maar ook een pastoraal plan. Omdat beide plannen ontbreken stelt de Bisschop voor om een aantal noodreparaties (ad circa € 80.000 incl. BTW) aan de buitenkant van het dak uit te laten voeren en daarmee tijd (naar verwachting circa 10 jaar) te winnen/te kopen om oplossingen te onderzoeken die voldoende tegemoet komen aan de pastorale wensen van de Vlissingse geloofsgemeenschap.

De commissie is er niet van overtuigd dat met een investering ad € 80.000 ten behoeve van een aantal noodreparaties aan het dak een periode van 10 jaar tijd gewonnen kan worden. De onderhoudsstaat van de O.L. Vrouwekerk is zodanig dat ook ander, kostbaar onderhoud nodig is om de kerk in de komende 10 jaar in stand te houden. Gelet op het niveau van de onderhoudskosten aan de andere kerken en pastorieën in de komende jaren en rekening houdend met de sterke daling van de Voorziening groot onderhoud door de verwachte exploitatietekorten van de parochie (zie pag. 7), is de commissie van mening dat het niet verantwoord is om te investeren in het verlengen van de levensduur van de O.L. Vrouwekerk met tien jaar. Zij pleit voor het spoedig maar zorgvuldig zoeken naar een vervangend gebedshuis.

 

 • Pastoraal werkplan

 

Volgens de Analecta dient een pastoraal plan van de parochie een belangrijke bouwsteen (naast gegevens over financiën en onderhoud) te zijn voor het gebouwenplan. Voor de H. Mariaparochie Walcheren bestaat geen afzonderlijk pastoraal beleidsplan. De basis voor het pastoraat vanuit beleidsoogpunt wordt nu gevormd door “KANSEN WAARNEMEN, pastoraal werkplan 2013-2015 Boven de Schelde”. Deze meer direct op de praktijk van het pastoraat gerichte naam voor het plan past bij de titel ervan “Kansen waarnemen” en ook bij het beperkte tijdsbestek waarvoor het werkplan geldig is: 2013 – 2015.

 

Ter verduidelijking allereerst een terugblik naar de jaren die achter ons liggen.

In een eerder stadium van parochieleven (HH. Petrus en Paulus Middelburg en Parochie Zuid- Walcheren Vlissingen) waren er wel pastorale beleidsplannen ontwikkeld. Zoals 15-20 jaar geleden gebruikelijk was in vele parochies werd een min of meer volledige beschrijving gegeven van “wat er te doen staat in een parochie” ingevuld met de gegevens van de eigen situatie en vergelijkenderwijs onder de loep genomen met wat bekend was van andere parochiegemeenschappen in den lande.

Vaak zijn deze beleidsplannen goed opgeborgen terecht gekomen in de parochiearchieven en daar bleef het dan min of meer bij.

 

Onze situatie op Walcheren was er – na de sluiting van Open Hof, de Hoeksteen en Martinus – één van steeds meer naar een eenheid toegroeien onder de stimulans van het pastoresteam. Het team, bestaande uit één priester en twee pastoraal werkenden droeg (ook door onderlinge wisseling en met veel medewerking van parochianen) zorg voor een zo rijk mogelijk parochieleven in beide kernen: Middelburg en Vlissingen. In 2010 leidde dit tot de vorming van de H. Maria-parochie op Walcheren. In de nieuw gevormde parochie bleven en blijven deze twee stedelijke kernen van geloofsleven met eigen mogelijkheden, vooral ook op liturgisch vlak (dus elk met een eigen kerk en een eigen pastoraal centrum) van wezenlijk belang voor het geloofsleven van de katholieken op Walcheren.

Intussen was er – op het niveau van het bestuur – al volop contact met de regio De Bevelanden. Heel de ontwikkeling leidde dan tot de formele vorming van een samenwerkingsverband “Boven de Schelde”, bestuurlijk en dan vooral pastoraal ook. De pastores vonden en vinden elkaar steeds meer in een hecht verband en daarin past de formulering van “Kansen waarnemen”.

 

Natuurlijk is het uitgangspunt ook voor dit pastoraal werkplan het drievoudige terrein van kerkelijk leven zoals in de tijd van het Nieuwe Testament al is verwoord en gepraktiseerd: liturgie, diaconie en catechese (met daarbij een passende organisatie: presbuteroi, episkopoi, diakonoi). Maar nu wordt niet gestreefd naar een volledige beschrijving, maar naar de formulering van een keuze van wat bijzondere aandacht mag en moet hebben gezien de omstandigheden van het kerkelijke en menselijke leven en ook de soms meer specifieke talenten van betrokken verantwoordelijken (de pastores dan op de eerste plaats). Waar liggen onze kansen om de aloude praktijk van het kerkelijke leven daadwerkelijk te behartigen? Vandaar ook dat jaartal: 2013-2015. Volgend jaar is het weer tijd voor een grondige evaluatie van wat we nu ondernemen.

 

 1. 4. Beschrijving van de huidige deelname van de Walcherse bevolking aan het K. kerkelijke leven

 

Anders dan in veel andere parochies van het Bisdom van Breda vormen de Rooms-Katholieken op Walcheren slechts een kleine minderheid van de bevolking. Veel katholieken, die op Walcheren woonachtig zijn, zijn elders in Nederland geboren of hun ouders zijn van elders afkomstig. De afgelopen decennia hebben zich ook tal van katholieken op Walcheren die van geboorte afkomstig zijn uit andere Europese landen (bijv. Polen en Portugal) of uit andere werelddelen. De katholieke geloofsgemeenschap op Walcheren bestaat dan ook uit een veelkleurig mozaïek van katholieken, zowel letterlijk als figuurlijk. Eigenlijk is geen sprake van één gemeenschap, maar gaat het om tal van kleinere gemeenschappen, die samen R.K. Kerk zijn op Walcheren.

Het kerkelijk leven speelt zich vooral af in de HH. Petrus en Pauluskerk in Middelburg, in de O.L. Vrouwekerk in Vlissingen en in de Willibrordkapel in Domburg. In de parochiekern Middelburg is er nagenoeg elk weekend een viering in verpleeghuis Willibrord. In de parochiekern Vlissingen is er wekelijks een viering in verpleeghuis Ter Reede. De vieringen in de verpleeghuizen zijn opgenomen in het schema van de pastores. In de zomermaanden (mei – september) zijn er ook Rooms-Katholieke eucharistievieringen in de strandkerken te Dishoek, Vrouwenpolder en Zoutelande. Voor een toenemend aantal kerkdiensten kan met goed gevolg een beroep gedaan worden op vrijwilligers (niet-pastores), die voorgaan in de dienst.

Er zijn oecumenische contacten in Vlissingen, Middelburg en Oost-Souburg.

 

Evenals elders is helaas ook op Walcheren slechts een minderheid van deze katholieken praktiserend katholiek.

Enkele statistische gegevens over de deelname aan het kerkelijk leven in de H. Mariaparochie.

 

 

2010

MBG VLIS TOT

2011

MBG VLIS TOT

2012

MBG VLIS TOT

2013

MBG VLIS TOT

2014

MBG VLIS TOT

Doop 17       27    44 15       23    38 15      21        36 15        12      27 6         29       35
Eerste Comm. 19       17    36 5       21    26 15        8        23 11        18      29 12       11       22
Vormsel 10        7      17 1       12    13 7       8         15 12          4      16 7          6         13
Huwelijk 5        2        7 2         –        2 1       1           2 1          2        3 2          2          4
Uitvaart 6      20      26 11      15   26 4   16         20 6          9       15 7         10       17
Kerkgangers zondag 304   307 611 308   259 567 290 351  641 261 398  659 264 308  572
Kerkgangers overig* 51 45 35 36 32
Vrijwilligers 180 280  460

 

*in de vieringen in Sint Willibrord, Domburg: Bezoekersaantal (2 tel-weekenden van januari – februari) volgens de Kaskigegevens. Deze gegevens geven geen juist beeld omdat de kapel juist voor de bezoekers uit de vreemde van belang is in het zomerseizoen,

 

 1. Beschrijving van de huidige onderhoudsstaat van de kerkelijke gebouwen en pastorieën

 

Met inachtneming van het hierboven gestelde met betrekking tot de beschikbaarheid van betrouwbare gegevens over de onderhoudsstaat van de kerken, merkt de Gebouwencommissie het volgende op.

Uit de rapportage van de Brink Groep uit 2010 komt naar voren dat het bestuur van de H. Maria- parochie er rekening mee moet houden dat zij in de komende jaren met zeer forse onderhoudskosten geconfronteerd zal worden. Voor de periode 2011 – 2020 worden de totale onderhoudskosten geraamd op ruim € 1.150.000, ruim driekwart van dit bedrag komt voor rekening van de beide parochiekerken (incl. de beide pastorieën). Daarna nemen de onderhoudskosten af: in de periode 2021 – 2030 moet gerekend worden op een totaalbedrag van € 394.000.

 

Onderstaand een nadere specificatie van de te verwachten onderhoudskosten in de periode tot 2020 op basis van de rapportage van de Brink Groep:

 

Onderhoudskosten 2011-2020* Belangrijkste kostenposten
Parochiekerken:
Petrus en Pauluskerk 192.400 Dakpannen vervangen en huur steiger voor dakreparatie
O.L. Vrouwekerk 620.200 Reparatie en herstel daken en goten, huur steiger
Strandkerken:
Dishoek 199.400 Restauratie gevelafwerking, restauratie daken
Domburg 34.000 Dakpannen en gootbekleding vervangen en herstel van metselwerk.
Vrouwenpolder 31.800 Verwijdering asbest golfplaten
Zoutelande 75.700 Metselwerk gevels, vervanging dakpannen
totaal 1.153.500

 

*alle bedragen incl. BTW. Omdat per 1 oktober 2012 het BTW-percentage verhoogd is van 19% naar 21% dienen de bovengenoemde bedragen uit het rapport van de Brink Groep met 2% verhoogd te worden.

 

Volgens de Gebouwencommissie kan voor wat betreft de HH. Petrus en Pauluskerk niet volstaan worden met de aanpak en kostenraming van de Brink Groep. Voor groot onderhoud aan het dak en voor herstel en vervanging van de glas in lood-ramen is in 2009 (op basis van een offerte van een plaatselijke aannemer) een bedrag begroot van € 405.000.

Ook de kosten voor het groot onderhoud aan de Willibrordkapel in Domburg zijn volgens de Gebouwencommissie te laag geraamd. Voor het groot onderhoud aan het dak gaat de Commissie uit van een bedrag van circa € 70.000.

Voor wat betreft het onderhoud van de O.L. Vrouwekerk geldt nog de volgende aanvulling:

Een plaatselijke aannemer heeft in september 2014 een offerte gemaakt voor vervanging van de kapotte leien op het dak. De offerte komt uit op een jaarlijks bedrag van circa € 10.000. Hierbij is uitgegaan van één week huur van een hoogwerker en het aanbrengen van stalen rijplaten in verband met het gewicht van de hoogwerker. Het is een open eindofferte, die zowel lager als hoger kan uitvallen. Het bestuur heeft besloten om in 2014 op deze offerte in te gaan. Omdat de loszittende dakleien een gevaar vormen voor omstanders, zijn de werkzaamheden vorig jaar reeds uitgevoerd.

 

Volgens de Gebouwencommissie moet voor het uitvoeren van groot (eenmalig) onderhoud en aan jaarlijkse onderhoudskosten aan de kerken ervan uitgegaan worden dat de totale kosten tot 2024 in de orde van grootte van circa € 1.630.000 (incl. BTW) liggen (zie onderstaande specificatie).

Kosten groot onderhoud Kosten onderhoud per jaar **  

Kosten onderhoud 2014 – 2024

HH. Petrus en Pauluskerk Middelburg  

405.000

 

8.000

 

80.000  restauratie dak en glas in lood-ramen

Pastorie Petrus en Pauluskerk 5.000 50.000
* St. Willibrordkapel Domburg 70.000 3.400 34.000  restauratie dak
 

*

O.L.V.  van den Polder Vrouwenpolder  

500

 

5.000 reservering verwijderen asbest dakplaten

O.L. Vrouwekerk Vlissingen 800.000 10.000 100.000 herstel dak en renovatie gevels/puien
Pastorie O.L. Vrouwekerk 5.000 50.000
* Emmauskerk Dishoek 1.700 17.000  reservering voor herstel dakplaten
* St Catherinakerk Zoutelande 1.750 17.500
1.275.000 35.350 353.500

 

Nagenoeg de helft van dit bedrag is nodig voor het groot onderhoud van de O.L. Vrouwekerk. Daarnaast is voor het jaarlijks onderhoud tot 2024 een bedrag nodig van in totaal circa € 100.000. Eerder (zie pag. 2) heeft de commissie aangegeven dat een dergelijke investeringssom niet haalbaar is, gelet op de beschikbare middelen van de parochie.

*     onderhoud wordt uitgevoerd door de werkgroep vrijwilligers; kosten uit opbrengst collectes.

**  na uitvoering groot onderhoud.

 

Als het genoemde groot onderhoud niet tijdig wordt uitgevoerd, zullen de jaarlijkse onderhouds- kosten hoger worden.

 

 1. Beschrijving van de huidige financiële positie van de parochie en doorkijk naar de toekomst

 

De financiële positie van de parochie heeft zich in de periode vanaf 2010 als volgt ontwikkeld:

 

31 dec. 2010 31 dec. 2011 31 dec. 2012 31 dec. 2013
Vermogen 632.000 626.000 632.000 639.000
Voorzieningen en fondsen 720.000 700.000 694.000 562.000
Schulden 18.000 25.000 27.000 57.000
Balanstotaal 1.370.000 1.351.000 1.353.000 1.258.000

In verband met de leesbaarheid zijn de genoemde bedragen afgerond op getallen in 1.000-voud.

 

 1. De Voorziening groot onderhoud (totaal circa € 000) is per 31 december 2013 als volgt opgebouwd:
O.L. Vrouwekerk en pastorie Vlissingen: 371.000
HH. Petrus en Pauluskerk en pastorie Middelburg: 91.000
Strandkerk Dishoek: 30.000
Strandkerk Domburg: 39.000
Strandkerk Vrouwenpolder: 34.000
Strandkerk Zoutelande: – 14.000 (negatief)

 

 1. Daarnaast is er een Fonds Pastoraal dat eind 2013 een positief saldo had van € 000. Gedurende het kalenderjaar 2013 is uit dit fonds een bedrag van € 60.000 “vrijgevallen”. Dit is een gevolg van het feit dat het Bisdom van Breda de richtlijn hanteert dat de omvang van alle voorzieningen tezamen niet hoger kan zijn dan het totaal van belegde middelen (zoals o.a. bedragen op de

beleggingsrekening van het Bisdom en spaartegoeden). Doordat de H. Mariaparochie geconfronteerd wordt met jaarlijkse exploitatietekorten dient “afgeboekt” te worden van de voorzieningen, zonder dat deze voorzieningen kunnen worden ingezet voor het doel waarvoor zij zijn gevormd.

 

 1. Het vermogen van de parochie zit in de “getaxeerde” waarde van de pastorieën (per 31 december 2013: saldo = circa € 000) en in geldmiddelen (per 31 december 2013: saldo = € 59.000). Deze waarde is gerelateerd aan de WOZ-waarde, mits deze beschikbaar is. Overigens staan tegenover deze geldmiddelen ad € 59.000 schulden op korte termijn van bijna dezelfde omvang. De beide parochiekerken en de strandkerken staan elk voor € 1 op de balans.

 

De conclusie is dat de H. Mariaparochie over onvoldoende liquide middelen beschikt om alle onderhoudskosten gedurende de periode 2014 – 2024 ad circa € 1.630.000 te financieren. Een bedrag van circa € 1.000.000 zal op een andere wijze gefinancierd dienen te worden, bijvoorbeeld door de verkoop van pastorieën en van (strand-)kerken en/of door fondsenwerving en/of door externe financiering.

Als het eigen vermogen en de Voorziening groot onderhoud worden ingezet om het onderhoud van de kerken te financieren, zullen de jaarlijkse opbrengsten uit bezittingen en beleggingen  verminderen. Deze bedroegen in de afgelopen jaren orde grootte € 20.000 à € 25.000, ofwel 10% van de jaarlijkse ontvangsten (“baten”).

 

Dit gegeven in combinatie met de voortdurende daling van de hoogte van de parochiebijdragen (die volgens het Bisdom ook in de komende jaren zal doorzetten) zorgt voor een aanzienlijke terugval in jaarlijkse baten.

 

De door het parochiebestuur opgestelde en geaccordeerde Meerjarenbegroting 2014 – 2020 ziet er als volgt uit:

 

Resultaat 2013 Begr.2014 Begr.2015 Begr.2016 Begr.2017 Begr.2018 Begr.2019 Begr. 2020
Personeelskosten 160.400 135.800 133.100 135.700 138.400 141.200 144.000 146.900
Kosten onroerend goed 54.400 38.500 43.100 43.900 44.800 45.700 46.600 47.500
Overige kosten 67.400 62.100 57.400 57.000 56.500 56.100 55.700 55.400
Totale kosten 282.200 236.400 233.600 236.600 239.700 243.000 246.300 249.800
Bijdragen parochianen 206.300 197.300 157.600 152.100 146.800 142.400 138.100 134.000
Opbrengsten uit bezittingen 22.700 16.200 15.000 12.900 11.400 9.400 7.500 5.400
Totale baten 229.000 213.500 172.600 165.000 158.200 151.900 145.600 139.400
Nadelig saldo – 53.200 – 22.900 – 61.000 – 71.600 – 81.500 – 91.100 -100.700 -110.400
Vermogen per 31 dec. 638.800 591.000 575.100 575.500 575.800 576.200 576.600 576.600
Voorzieningen per 31 dec. 561.900 561.900 517.200 445.500 364.000 272.800 172.100 61.900

In verband met de leesbaarheid zijn de genoemde bedragen afgerond op getallen in 1.000-voud.

 

Toelichting:

 1. Op advies van het Bisdom van Breda (afd. Financiën) is rekening gehouden met een daling van de parochiebijdrage van jaarlijks – 3,5% gedurende de periode 2015 – 2017 en van – 3% vanaf Ook op advies van het Bisdom is uitgegaan van een jaarlijkse groei van de personeelskosten van + 2%.
 2. De overige kosten nemen ook met 2% per jaar toe; de verplichte en vrijwillige bijdragen van de parochie nemen vanaf 2016 met 3,5%
 3. In bovenstaande cijferopstelling is alleen maar rekening gehouden met de kosten van het “gewone” onderhoud (+ 2% per jaar vanaf 2015). Er is geen rekening gehouden met de kosten van groot onderhoud!
 4. Ook zonder rekening te houden met uitgaven voor groot onderhoud daalt het saldo van vermogen en voorzieningen in de periode 2013 – 2020 met bijna de helft tot € 500. Dit vermogen “zit” overwegend in de beide pastorieën. De Voorziening groot onderhoud zal in de komende jaren gebruikt gaan worden om de jaarlijkse exploitatietekorten te kunnen financieren. Het gevolg is dan ook dat deze Voorziening omstreeks 2020 nagenoeg volledig uitgeput is zonder dat deze Voorziening ook daadwerkelijk besteed is aan groot onderhoud van de kerken en pastorieën.

 

 • Adviezen

 

 • Alle noodzakelijk (groot) onderhoud aan deK. kerken op Walcheren in de periode tot 2020 kan niet gerealiseerd worden. Financieel is dit nu en in de komende jaren niet haalbaar. Er zullen dus keuzes gemaakt dienen te worden waar wel en waar niet geïnvesteerd dient te worden. Gelet op de forse tekorten, die het parochiebestuur in de komende jaren verwacht, is er een grote mate van urgentie om op korte termijn de noodzakelijke keuzes te maken. Alleen dan kan de pastorale zorg aan de katholieken op Walcheren zo goed en zo lang mogelijk gegarandeerd worden.

 

 1. In beide parochiekernen (Middelburg en Vlissingen) dient een K.-kerkvoorziening aanwezig te blijven. Dit is de beste waarborg voor het in stand houden van de bestaande vitale geloofsgemeenschappen in beide parochiekernen. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de strekking van de brief van de Bisschop d.d. 30 juli 2014 waarin aangegeven wordt dat de Vlissingse geloofsgemeenschap voldoende eigenheid en omvang heeft om zelfstandig voort te bestaan.

 

 1. De Gebouwencommissie ziet de optie voor één K.-kerkgebouw in het tussengebied tussen Vlissingen en Middelburg daarom pastoraal als niet wenselijk en financieel als niet haalbaar.

 

 1. Het bovenstaande hoeft echter niet te betekenen dat de beide huidige kerkgebouwen in stand gehouden dienen te

Gelet op de omvang van het noodzakelijke onderhoud aan de O.L. Vrouwekerk in relatie tot de zeer beperkte financiële mogelijkheden van de parochie, valt er volgens de Gebouwencommissie niet aan te ontkomen om op zoek te gaan naar een ander, kleiner kerkgebouw in Vlissingen. Deze opvatting sluit aan bij het beleid dat al door het toenmalige bestuur van Parochie Zuid-Walcheren ongeveer 10 jaar geleden is in gezet en dat door het huidige bestuur van de H. Mariaparochie is voortgezet: gelet op de staat van onderhoud van de O.L. Vrouwekerk niet meer investeren in dit kerkgebouw, maar op zoek gaan naar een ander, kleiner kerkgebouw. Bij voorkeur op de huidige locatie en in combinatie met andere maatschappelijke functies. Uitstel van een definitieve keuze betekent jaarlijkse kosten om o.a. acute gevaren aan de buitenkant van deze kerk te beperken, zonder dat zicht is op een betaalbare kerkvoorziening. Elke investering in de O.L. Vrouwekerk is tegen deze achtergrond een desinvestering.

Het afstoten van de O.L. Vrouwekerk (incl. de pastorie) betekent ook dat er een nieuwe plek gevonden dient te worden voor de activiteiten, die thans in de pastorie plaatsvinden. Denk daarbij aan de secretariaatsfunctie, de archieffunctie en het gebruik van de pastorie voor vergaderingen en bijeenkomsten.

 

 1. Hoewel het parochiebestuur vrij staat om de voor de afzonderlijke parochie- en strandkerken geoormerkte Voorzieningen groot onderhoud in één (parochiebrede) Voorziening groot onderhoud te bundelen, adviseert de Gebouwencommissie oog te houden voor de herkomst van de opgebouwde Voorzieningen groot Met andere woorden, de beschikbare middelen worden bij voorrang aan die parochiekerk en strandkerk besteed waar deze gelden bijeen zijn gebracht. Daarom is het noodzakelijk dat bij een eventueel besluit om (aanzienlijk) te investeren in het dak van de HH. Petrus en Pauluskerk er vanuit de parochiekern Middelburg hiervoor voldoende middelen beschikbaar zijn. De Voorziening groot onderhoud voor de HH. Petrus en Pauluskerk is volstrekt onvoldoende om de kosten van het verwachte groot onderhoud te financieren. Aanvullende middelen (orde grootte € 300.000) zullen hiervoor nodig zijn. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld fondsenwerving onder de Middelburgse parochianen en aan de opbrengsten van de verkoop van de pastorie in Middelburg. Als dit laatste het geval is, zal ook in

 

Middelburg een plek gevonden dienen te worden voor de activiteiten, die thans in de pastorie plaatsvinden. Het ligt voor de hand om hiervoor binnen het kerkgebouw een ruimte geschikt te maken.

 

 1. De richtlijn van het Bisdom van Breda met betrekking tot het normatief begroten dient ook in de toekomst door de parochie gerespecteerd te worden met inachtneming van onderstaande punt Op grond van deze richtlijn zijn de jaarlijkse kosten van pastorale beroepskrachten en overige persoonskosten twee keer de kosten van onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Verder dient gestreefd te worden naar een sluitende jaarlijkse exploitatie en waar mogelijk een klein positief saldo.

 

 1. Het uitgangspunt dat de parochie twee volwaardige geloofsgemeenschappen telt met een eigen identiteit en een eigen vitaliteit, heeft ook gevolgen voor de omvang van de pastorale zorg in de Er moet rekening gehouden worden met extra kosten voor pastorale zorg ten opzichte van een parochie van dezelfde omvang, bestaande uit één geloofsgemeenschap. Dit zal betekenen dat de kosten van pastorale zorg hoger zijn dan op grond van het normatief begroten becijferd kan worden. De Gebouwencommissie adviseert om de (financiële) prioriteit bij de pastorale zorg boven de zorg voor kerkgebouwen te leggen. Dit is een reden temeer om scherpe keuzes te maken bij het financieren van onderhoud van de kerkgebouwen en om daar niet te lang mee te wachten.

 

 1. De strandkerken kunnen in tact blijven zolang deze zichzelf financieel kunnen blijven bedruipen en het onderhoud gefinancierd kan worden uit de geoormerkte voorzieningen groot Uit oogpunt van (in de toekomst) beschikbare pastorale zorg zullen de strandkerken meer dienen te gaan samenwerken.

 

 1. Communicatie met

Nadat de bisschop zijn goedkeuring gegeven heeft aan het voorgenomen besluit van het bestuur van de H. Mariaparochie Walcheren over het advies van de Gebouwencommissie, adviseert de Gebouwencommissie het volgende traject te volgen:

 • Ten behoeve van het pastoraal team wordt door het bestuur een bijeenkomst belegd om het concept-gebouwenplan toe te lichten;
 • in de parochiekernen Middelburg en Vlissingen vindt op initiatief van het bestuur tenminste tweemaal een bijeenkomst plaats, waarin de parochianen geïnformeerd en gehoord worden over de Ook voor de leden van de werkgroepen van de strandkerken en verder betrokkenen vinden soortgelijke bijeenkomsten plaats. Van deze bijeenkomsten worden verslagen gemaakt met presentielijsten.
 • Nadat de parochianen gehoord zijn, stelt het parochiebestuur het gebouwenplan vast en vraagt aan de bisschop toestemming het plan uit te Als bijstelling van het concept- plan nodig is voordat het kan worden vastgesteld, overlegt het parochiebestuur met de Gebouwencommissie over deze bijstelling.
 • Als het gebouwenplan definitief is vastgesteld, is de opdracht van de Gebouwencommissie De Gebouwencommissie wordt van haar taak ontheven. De parochianen worden geïnformeerd over de genomen besluiten. Ook andere belangstellenden worden geïnformeerd.

Lopende dit traject worden de deelnemers van het Besturenoverleg tussentijds geïnformeerd over het concept-gebouwenplan.

Bijlagen: