Voorwoord

In de periode augustus 2015 tot en met mei 2016 heeft het pastoraal team zich bezonnen op de toekomst van de katholieke kerk Boven de Schelde. ‘Jesajaochtenden’ was de titel van de bijeenkomsten. En dat had alles te maken met de tekst van de profeet Jesaja die in GvL 409 zo treffend wordt bezongen: ‘Blijf niet staren op wat vroeger was. .. Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen.’

De eerste aanleiding tot de bezinning was het feit dat het huidige pastorale plan ‘Kansen waarnemen’ eind december 2015 afliep. Maar ook andere factoren maakten het nadenken en het stellen van prioriteiten noodzakelijk.

Zo vraagt de leeftijd van de leden van het team én van onze emeriti om beleid voor de komende vijf jaren. Ook de dalende inkomsten en de schaarste aan nieuwe pastores spelen een rol. Bovendien neemt de interesse in het kerkelijke geloof bij jongere generaties af en vraagt dat om een andere aanpak.

Belangrijke redenen om allereerst intern en daarna met beide besturen en parochiekerncommissies in gesprek te gaan over de voortgang van ons geloof en het adequaat organiseren van de inzet van pastorale zorg in de komende jaren.

Het plan noemt een aantal malen de situatie over vijf jaar als punt aan de horizon. De visie die wordt geschetst is daarop gericht. In haar concrete uitwerkingen beperkt zij zich tot ruim drie jaar, nl. de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019.

Dit plan is gebaseerd op een pastorale visie, maar houdt van begin af aan in haar uitwerkingen ook rekening met de vitaliteit en de financiële draagkracht van de parochie(s) en parochiekernen en de te verwachte omvang van het pastorale team.