Liturgie

Korte beschrijving huidige situatie:

Het pastoraal team heeft het initiatief genomen tot een studie- en bezinningsdag met als titel Ars Celebrandi. De dag vond plaats op 11 april 2015 in ’s-Heerenhoek en had tot doel met alle betrokkenen, voorgangers, lectoren, acolieten/ misdienaars, koorleden, kosters, bloemversierders en kerkgangers, tot een verdiept inzicht te komen over het vieren van de eucharistie. Van alle parochiekernen Boven de Schelde waren er mensen aanwezig. In totaal waren er 110 deelnemers.

De dag heeft geleid tot meer duidelijkheid over de wijze waarop we de eucharistie willen vieren. Het pastoraal team verzorgde na samenspraak met betrokkenen de brochure ‘Het maal van Zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen – doorwerking van de bezinningsdag ‘Liturgie vieren is een kunst’ ’. Er is een versie gepubliceerd voor de liturgisch betrokken vrijwilligers en een versie voor de kerkgangers.

Gaandeweg is de uitwerking van de brochures bij vrijwilligers en kerkgangers te merken.

Ook wordt er al een aantal jaren in de Damiaanparochie één keer per jaar een gezamenlijke viering gehouden, bij gelegenheid van de heiligverklaring van onze beschermheilige op de zondag vlakbij 10 oktober.

In de Mariaparochie wordt op 15 augustus altijd in beide kerken Maria tenhemelopneming gevierd. Op 1 januari viert men uitgebreid het Feest van Maria, Moeder Gods. Momenten dus waarop het ‘samen kerk zijn’ liturgisch zichtbaar wordt.

Tot slot is er begin dit jaar 2016 een start gemaakt met het voeren van overleg over het afstemmen van de aanvangstijden van de weekendvieringen. Met dit initiatief wil het pastoraal team enkele doelstellingen bereiken nl.:

  • een meer evenwichtige verdeling van de vieringen, gelet op de beschikbaarheid van pastores en Dit betekent dat de parochiekernen toewerken naar één viering per kerk per weekend, met ruimte voor andere gebedsmomenten gedragen door gelovigen.
  • een meer efficiënte inzet van de beschikbare
  • het rooster zo samen te stellen dat de bijdrage van de emeriti (priesters en pastoraal werkers) voortgezet kan Het rooster moet zo opgesteld zijn, dat bij ontstentenis van één van hen, geen verschuiving van tijd nodig is om een andere voorganger te regelen.

Bij deze besprekingen is steeds het begin van de Advent 2016 als ingangsdatum genoemd. Aan het bestuur van de Damiaan wordt voorgelegd de ingangsdatum te verschuiven naar 1 januari 2017.

 

Doelstellingen in de periode 2016 – 2019

Voor deze periode liggen er drie aandachtspunten op tafel:

  • het in de aandacht houden van de brochure: ‘Het maal van zijn gedachtenis …’
  • het verder introduceren en uitvoeren van de besluiten rondom de wijziging van de aanvangstijden van de
  • het in 2017 – samen met betrokkenen – bespreken en aanpassen van de wijze van voorgaan in woord- communievieringen en dit laten aansluiten bij de hernieuwde inzichten rond de eucharistie.

 

Actiepunten voor 2016 –2017

  • De wijziging van de aanvangstijden dient zorgvuldig geïntroduceerd te In aparte notities wordt de planning en voortgang uitgewerkt.
  • Parallel aan het wijzigen van de aanvangstijden en het focussen op één viering per weekend willen de pastores in contact treden met de kernen over andere momenten en andere vormen van biddend Daar waar mensen samen willen bidden sluit een teamlid graag aan om het ontwikkelen en implementeren van een gebedsvorm te begeleiden.
  • Naast het aandacht geven aan de wijze van eucharistievieren, wil het pastoraal team in 2017 stil staan bij de woord- communieviering. Zij wil allereerst (eerste helft 2017) in eigen kring komen tot een uniforme orde van dienst voor de woord- communievieringen, die herkenbaar is voor alle deelnemers aan de vieringen. Daarbij kunnen de richtlijnen van de Nationale Raad voor Liturgie (1999, pg 72-80) een goede handreiking bieden.
  • Daaropvolgend wil het team de bevindingen bespreken met de leden van de liturgische werkgroepen in alle Deze toerusting moet ertoe bijdragen dat ook de lectoren, wanneer zij zelfstandig voorgaan in vieringen van woord en communie, zich kunnen richten naar de orde van dienst zoals die ook door het team wordt aangehouden. (tweede helft 2017)